นพดล เล็กรุ่งเรืองกิจ – นพ


วุฒิการศึกษา
ภาษา

Thai,English

การฝึกอบรมและใบประกาศ
Specialization

Body weight,Movement Training, Strength And Conditioning


หลักสูตรที่สอน
Fit® Advanced Muscle and Strength Development คลิกดูรายละเอียด