เกี่ยวกับเรา

Fit® เป็นสถาบันที่ให้ความรู้ จัดการฝึกอบรม และออกใบประกาศนียบัตรด้านฟิตเนส ที่ใหญ่ที่สุด ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
เพื่อมุ่งหวังพัฒนาบุคคลากรในสายอาชีพนี้ให้ มีความเป็นมืออาชีพเทียบเท่าในระดับโลก

FIT ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2548 เพื่อเป็นศูนย์การศึกษาอบรมระดับมาตรฐานสากลสำหรับผู้ประกอบอาชีพด้านฟิตเนส เนื่องมาจากมีการร้องขอจากผู้ประกอบอาชีพฟิตเนสเทรนเนอร์ไทยในกรุงเทพยุคนั้นที่ต้องการยกระดับคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพให้มีระดับมาตรฐานประกาศนียบัตรรับรองระดับสากล

FIT เปิดสอนหลักสูตรเตรียมสอบประกาศนียบัตรรับรองระดับสากล และเวิร์กช็อประยะสั้นทั้งด้าน ผู้ฝึกสอนออกกำลังกายส่วนบุคคล ( Certified Personal Trainer ) ครูสอนโยคะ ( International Yoga Teacher Training ) ครูสอนพิลาทิส ( Pilates Instructor Training ) ผู้ฝึกสมรรถภาพสำหรับนักกีฬา ( Certified Strength and Sport Conditioning ) และ ครูสอนออกกำลังกายแบบกลุ่ม ( Group Exercise Instructor )

FIT® Thailand ยังมีศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตในประเทศ มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์

และยังมี Fit® Asia ซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลการจัดอบรมเฉพาะกิจต่างๆ ในประเทศอื่นในเอเชียเช่น เมียนมาร์ เวียดนาม มัลดีฟส์ และใต้หวัน

เรามีความมุ่งหวังที่จะขยายโอกาสให้ผู้ประกอบอาชีพด้านฟิตเนสทั่วเอเชียได้เรียนรู้ ฝึกอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพและช่วยพัฒนามาตรฐานวงการฟิตเนสต่อไปในวงกว้าง

ดังนั้นหากท่านต้องการเป็นเจ้าภาพเพื่อจัดการอบรมเฉพาะกิจด้านฟิตเนสต่างๆสำหรับผู้ประกอบอาชีพด้านฟิตเนสใกล้บ้านท่าน ก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เราได้เสมอ


วิสัยทัศน์ของเรา

จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านฟิตเนสระดับมาตรฐานสากลให้ทั่วถึงสำหรับผู้ประกอบอาชีพด้านฟิตเนสในภูมิภาคเอเชีย


ค่านิยมของเรา

1.เราจัดการศึกษาและฝึกอบรมที่มีมาตรฐานและมีชื่อเสียงในระดับสากลในราคาที่เหมาะสม มีเนื้อหาหลักสูตรอ้างอิงความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย มีการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มเล็ก และผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง

2.เราสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่อบอุ่นสำหรับผู้สนใจ นักเรียนปัจจุบันรวมถึงศิษย์เก่า ซึ่งมีการรวมตัวกันเป็นสังคมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

3.เรามุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจเพื่อช่วยให้นักเรียนบรรลุตามความคาดหวัง

4.เรามีความเป็นกลาง และเป็นธรรมต่อลูกค้าและวงการฟิตเนส

5.เรามีการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

6.พนักงานของเรามีความสื่อสัตย์ ทุ่มเทให้กับคุณภาพ รักในงานที่ทำและมีความเคารพต่อผู้อื่น และเราสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

7.เราร่วมงานกับหลายหน่วยงานระดับสากลที่มีพันธกิจในแนวเดียวกัน

8.เราเคารพทุกฝ่ายในวงการและมุ่งที่จะทำงานร่วมกันมากกว่าที่จะแข่งขัน