หลักสูตร

ผู้ฝึกสอนโยคะ

YOGA INSTRUCTOR TRAINING IGNITE INNER ENERGY – MASTER THE MIND BODY CONNECTION. เรียนรู้วิถีดั้งเดิมของโยคะ และวิธีการฝึกความนุ่มนวลและความอดทนซึ่งเป็นความคิดแก่นแท้ของโยคะ เรียนรู้การสร้างพลังภายในตัวนักเรียน ช่วยให้พวกเขาเข้าใจหลักการแท้จริงของโยคะ และพัฒนาร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณของพวกเขาให้ดีขึ้น
ผู้ฝึกสอนโยคะ

ใบรับรองหลักสูตร


ผู้ฝึกสอนโยคะ

หลักสูตรทั้งหมด

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูสอนโยคะหฐวินยาสะ จำนวน 300 ชั่วโมง (Certified Hatha Vinyasa Yoga Teacher Training – 300 hours) Recognised by Yoga Alliance ไทย
300 ชม.
ราคา84,000.-
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตรประกาศนียบัตรครูสอนโยคะ จำนวน 300 ชั่วโมง (สไตล์หฐวินยาสะ) เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพต่อเนื่องสำหรับครูสอนโยคะที่ได้รับการรับรองโดยสถาบัน Yoga Alliance  ที่เหมาะสำหรับผู้มีประสบการณ์ครูสอนโยคะที่ต้องการพัฒนาวิชาชีพครูโยคะเพื่อก้าวสู่การเป็นครูสอนโยคะขั้นสูง (Senior Yoga Teacher) หรือในระดับอาจารย์ครูโยคะ (มาสเตอร์โยคะ) โดยผู้เรียนสามารถขึ้นทะเบียนครูสอนโยคะในระดับ RYT-500 กับทางสถาบัน Yoga Alliance เมื่อจบหลักสูตรฯ ตามเงื่อนไขที่สถาบันกำหนด เนื้อหาของหลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนาวิชาชีพครูสอนโยคะ, วิถีแห่งการเป็นครูสอนโยคะหรือโยคีที่ดีเพื่อยกระดับมาตรฐานการสอนโยคะ การถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ด้านโยคะ และการส่งต่อพลังงานดีๆ สู่สังคมผู้มีใจรักการออกกกำลังกายด้านโยคะ โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Introduction to Hatha Vinyasa Yoga (Standard Sequence) ภาคทฤษฎี : โยคะคืออะไร, ประวัติความเป็นมาของโยคะ, โยคะแขนงต่างๆ, โยคะในยุคปัจจุบัน, มรรค 8แห่งโยคะ ภาคปฏิบัติ : การสวดมันตราสันสกฤต, การอบอุ่นร่างกายเพื่อสร้างความพร้อมก่อนการฝึก, สุริยนมัสการ, อาสนะขั้นพื้นฐาน, ปราณยามะขั้นพื้นฐาน, โยคะนิทรา(การผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์แบบหลังการฝึกโยคะ) Hatha Vinyasa Yoga (Intermediate Sequence.) and Yoga Philosophy ภาคทฤษฎี : ปตัญชลีโยคะสูตร, สงครามมหาภารตยุทธ/ภควัตคีตา, 3Guna(แนวคิดของอาหารสามประเภทตามแบบโยคะ), 3Dosha(ธาตุต่างๆในร่างกายของเรา), Kosha, Sat Karma(Sodhana Kriya), Bandha(พันธะ), องค์ประกอบและโครงสร้างโดยทั่วไปของคลาส หฐะวินยาสะโยคะ ภาคปฏิบัติ : การสวดมันตราสันสกฤต, Sat Karma(ทำชลเนติ และสุตราเนติ), ประยุกต์เทคนิคแห่งพันธะสู่การฝึกโยคะอาสนะอย่างมีประสิทธิภาพ, ท่าชุดฝึกโยคะอาสนะ Hatha Vinyasa Yoga(Intermediate Sequence), ปราณยามะแบบต่างๆสำหรับการฝึกโยคะ, โยคะนิทรา(การผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์แบบหลังการฝึกโยคะ) Yoga Anatomy and Hatha Vinyasa Yoga Sequence ภาคทฤษฎี : ทบทวนศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและแนวในการเคลื่อนที่ของร่างกาย, ทบทวนระบบโครงสร้างร่างกาย(กระดูกและข้อต่อต่างๆในร่างกาย), ระบบการทำงานของกล้ามเนื้อ, ระบบการทำงานของหัวใจและการไหลเวียนเลือดในร่างกาย, ระบบการหายใจ, ระบบย่อยอาหารและการขับถ่าย, ระบบประสาท, จักระและต่อมไร้ท่อในร่างกายมนุษย์ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาที่มีความสัมพันธ์กับชุดท่าฝึก Intermediate Sequence ภาคปฏิบัติ : การสวดมันตราสันสกฤต,Counter Pose Idea for Yoga Asana(การทำงานของกล้ามเนื้อและการออกแบบท่าแก้) ท่าชุดฝึกโยคะอาสนะ, ปราณยามะแบบต่างๆสำหรับการฝึกโยคะ, โยคะนิทรา(การผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์แบบหลังการฝึกโยคะ) Hatha Vinyasa Yoga (Intermediate Sequence.) Skill & Method to teaching Yoga Class and teaching Yoga Workshop   คุณสมบัติขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรม ผู้ที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรครูโยคะ(200ชั่วโมง) จากทุกๆสถาบัน ที่ได้รับการรับรองโดย Yoga Alliance (YA.), ผู้ที่เป็นศิษย์เก่าหลักสูตรครูโยคะ(200ชั่วโมง) Hatha Vinyasa Yoga TTC. by Jimmy Yoga และ ผู้ที่เป็นศิษย์เก่าคอร์สครูโยคะ จำนวน 200ชั่วโมง จาก สถาบันฟิต มีประสบการณ์ในการสอนโยคะ อายุไม่ต่ำกว่า 20ปี บริบูรณ์ มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์เป็นปกติ ความรู้ทางด้านภาษาไทย : ผู้เรียนใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักในชีวิตประจำวันเพื่อการติดต่อสื่อสาร มีความสามารถทางการฟัง การสนทนาโต้ตอบ การอ่านเนื้อหาบทเรียน/ทำความเข้าใจ และการเขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ : ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถอ่านออก เขียนได้   อัตราค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร จำนวน 120,000 บาท หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, อาหาร และที่พัก   หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตร สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลหลักสูตร โทร. 02 650 9242  / Official LINE พิมพ์ @fit.thailand หรือ สอบถามครูผู้สอน – ยุทธนา  พลเจริญ (ครูจิมมี่) ผ่านช่องทางFacebook : Jimmy Yoga  /  E-mail : [email protected]  หรือ Line ID : jimmy_yoga
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์ในการฝึกโยคะ อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 1ปี
มีประสบการณ์ในการฝึกโยคะ ไม่ต่ำกว่า 1ปี
เข้าใจภาษาไทยและมีพื้นฐานความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
เข้าใจภาษาไทยและมีพื้นฐานความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
จบหลักสูตรครูสอนโยคะ จำนวน 200 ชั่วโมง
จบหลักสูตรครูสอนโยคะ จำนวน 200 ชั่วโมง
ระยะเวลา
300 ชั่วโมง
ปกติราคา 120,000.-
ราคาเริ่มต้น 84,000.-

ส่วนลดพิเศษ 30%

รับส่วนลด เมื่อสมัครก่อนเปิดเรียน 2 สัปดาห์

หลักสูตรประกาศนียบัตรครูสอนโยคะหฐวินยาสะ จำนวน 200 ชั่วโมง (Certified Hathavinyasa Yoga Teacher Training – 200 hours Course) ไทย
200 ชม.
ราคา89,730.-
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตรครูฝึกโยคะมาตรฐานสากล 200 ชั่วโมง มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ เรียนรู้และพัฒนาความสามารถในการเป็นครูฝึกโยคะอย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล ด้วยหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก Yoga Alliance (Y.A.) และ International Yoga Federation (I.Y.F.) ซึ่งเป็นสององค์กรโยคะที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก ทำหน้าที่ในการรับรองสถาบันการฝึกสอนโยคะและครูโยคะระดับนานาชาติผู้ผ่านการฝึกอบรมจนจบหลักสูตร จะได้รับใบประกาศนียบัตร และสามารถขึ้นทะเบียนกับ Yoga Alliance (Y.A.) และ International Yoga Federation (I.Y.F.) เพื่อเป็นครูโยคะระดับนานาชาติ หลักสูตร ฟิต หฐะวินยาสะโยคะ ขั้นพื้นฐาน จำนวน 20 ชั่วโมง  กำเนิดและประวัติความเป็นมาและปรัชญาของโยคะ  แนวทางแห่งโยคะ 4 ประการ (4 Paths) ตลอดจนโยคะทั้ง 8 แขนง (8 Limbs) ใน Raja Yoga  เทคนิคการหายใจแบบโยคีเบื้องต้น (Pranayama)  เทคนิคการกำหนดจิต, ฝึกสมาธิเบื้องต้น (Introduction to meditation techniques) การฝึกท่าโยคะขั้นพื้นฐานจำนวน 20 ท่าอาสนะ (Asanas) รวมทั้งท่าไหว้พระอาทิตย์ (Sun Salutation) เทคนิคเบื้องต้นในการผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์แบบ (Yoga Nidra)หลักสูตร ครูผู้สอน ฟิต หฐะวินยาสะโยคะ (ภาคแรก) จำนวน 70 ชั่วโมง (ทฤษฎีและปฏิบัติในชั้นเรียน: 60 ชั่วโมง, สังเกตการสอนโยคะ: 5 ชั่วโมง, การบ้านและทำงานส่ง: 5 ชั่วโมง)  กายวิภาคศาสตร์,สรีระวิทยาสำหรับการฝึกโยคะและจักระ (Chakras) ภาษาสันสกฤตขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ฝึกโยคะ เทคนิคการเชื่อมต่อท่าฝึกโยคะเข้าด้วยกัน เพื่อการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง (Basic Vinyasa Technique) อาหารกับการฝึกโยคะ (3 Guna) เพิ่มเติมเทคนิคการหายใจสำหรับการฝึกโยคะและการทำสมาธิ การฝึกโยคะแบบเคลื่อนไหวควบคู่กับการหายใจอย่างต่อเนื่อง (Vinyasa Technique) การชำระล้างร่างกายและจิตใจในแบบของโยคี (Kriya Yoga) การฝึก body locks (Bhandas) ทักษะและวิธีการสอนโยคะ,การจัดโปรแกรมการฝึกโยคะขั้นพื้นฐานหลักสูตร ครูผู้สอน ฟิตหฐะวินยาสะโยคะ (ภาคสมบูรณ์) (ทฤษฎีและปฏิบัติในชั้นเรียน: 75 ชั่วโมง, การเป็นผู้ช่วยในการสอนโยคะ: 5 ชั่วโมง, ฝึกสอนโยคะ: 20 ชั่วโมง, ทำรายงานส่ง: 10 ชั่วโมง) แนวทางในการทำ Project work จรรยาบรรณสำหรับวิชาชีพการเป็นครูฝึกโยคะ ทบทวนท่าฝึกโยคะอาสนะ, การฝึกโยคะแบบ Vinyasa ,เทคนิคการหายใจสำหรับการฝึกโยคะและการทำสมาธิ ทบทวนทักษะและวิธีการสอนโยคะ,การจัดโปรแกรมการฝึกโยคะขั้นกลาง การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของท่าฝึกโยคะและการป้องกันการบาดเจ็บจากการฝึกโยคะ  การเตรียมความพร้อมเพื่อจะก้าวไปสู่การเป็นครูฝึกโยคะ เทคนิคการสอนและการจัดการ,การบริหารธุรกิจทางด้านโยคะ ให้ประสบความสำเร็จสูงสุด การแก้ไขปัญหา สถานการณ์เฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่สอนโยคะ ข้อปฏิบัติในการออกไปฝึกประสบการณ์ การสอนโยคะ พูดคุยปัญหาที่พบในการออกไปฝึกประสบการณ์ การสอนโยคะ พร้อมร่วมกันเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา เงื่อนไขในการสำเร็จหลักสูตร คือ ผู้เรียนต้องส่งรายงานที่ไ้ด้รับมอบหมาย และสอบผ่านทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติ รวมถึงเก็บชั่วโมงสังเกตุการสอน เป็นผู้ช่วยในการสอน และการฝึกสอนตามที่สถาบันกำหนด โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ดังต่อไปนี้ ส่วนที่ 1 การฝึกทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติภายใต้การควบคุมดูแลของครูฝึกผู้มีประสบการณ์ ซึ่งประกอบด้วย การเข้าชั้นเรียน 155 ชั่วโมง, การสังเกตการสอน 5 ชั่วโมง, การเป็นผู้ช่วยในการสอนโยคะ 5 ชั่วโมง และ การฝึกสอนโยคะ 20 ชั่วโมง รวม 185 ชั่วโมง ส่วนที่ 2 การศึกษานอกเวลาเรียน การทำงานที่ได้รับมอบหมาย และการทำรายงาน หรือ Project Work เป็นการศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง รวม 15 ชั่วโมง รวมระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งสิ้น 200 ชั่วโมง  7 เหตุผลที่ต้องเรียนที่สถาบัน FIT ครูผู้สอนที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การสอนโยคะทั้งในประเทศและต่างประเทศมานานกว่า 20 ปี หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน Yoga Alliance และ IYF – 2 สถาบันครูสอนโยคะที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก จำนวนผู้เรียนที่จำกัดแค่ 20 คน ต่อ คลาสเท่านั้น จึงทำให้ครูสามารถดูแลการสอนเป็นรายบุคคลได้อย่างทั่วถึง หนังสือเรียนและเอกสารประกอบการเรียนที่ได้มาตรฐาน สถานที่เรียนกว้างขวาง เดินทางสะดวก ติดรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีเพลินจิต สถาบันมีสถานที่สำหรับนักเรียนเพื่อเก็บชั่วโมงฝึกสอนตามที่หลักสูตรกำหนด สิทธิพิเศษมากมายที่มีเฉพาะศิษย์ FIT Thailand เท่านั้น
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์ในการฝึกโยคะ อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 1ปี
มีประสบการณ์ในการฝึกโยคะ ไม่ต่ำกว่า 1ปี
เข้าใจภาษาไทยและมีพื้นฐานความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
เข้าใจภาษาไทยและมีพื้นฐานความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
ระยะเวลา
200 ชั่วโมง
ปกติราคา 99,700.-
ราคาเริ่มต้น 89,730.-

รับส่วนลด เมื่อสมัครก่อนเปิดเรียน 2 สัปดาห์

หลักสูตรระยะสั้น
Functional and Resistance Training Approaches
Fit® Basic Life Support (CPR&AED) ไทย
3 ชม.
ราคา2,340.-
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานก่อนที่จะมีบุคลกรการแพทย์มารับช่วงต่อ คุณจะเรียนรู้วิธีการช่วยชีวิตด้วยการปั๊มหัวใจและช่วยหายใจ (ซีพีอาร์) และการใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (เออีดี) ให้กับบุคคลที่ไม่รู้สึกตัว และการให้ความช่วยเหลือในกรณีการสําลักสิ่งแปลกปลอมทั้งกรณีรู้สึกตัวและไม่รู้สึกตัว หลักสูตรนี้จำเป็นสำหรับครูฝึกสอนส่วนบุคคลและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกายทุกคน
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
3 ชั่วโมง
ปกติราคา 2,600.-
ราคาเริ่มต้น 2,340.-