หลักสูตร

ผู้ฝึกสอนพิลาทิส

BECOME A WORLD CLASS PILATES INSTRUCTOR – MASTER MINDFUL MOVEMENT.

สร้างอาชีพที่ประสบความสำเร็จในฐานะผู้สอนพิลาทิสที่มีความคิดสร้างสรรค์และปรับเปลี่ยนการฝึกได้ เรียนรู้ความมหัศจรรย์ของการเคลื่อนไหวและความสุขในการสอน มีความเชี่ยวชาญในหลักการพื้นฐานของกายวิภาคศาสตร์ การกำกับท่า และเทคนิคการสอน รวมทั้งหลักของความปลอดภัยเมื่อฝึกกับลูกค้าที่มีปัญหาสุขภาพ
ผู้ฝึกสอนพิลาทิส

ใบรับรองหลักสูตร

Why choose Balanced Body

All of Balanced Body educational programs highlight movement principles that are universal to the way the body moves, strengthens and heals. These principles incorporate the most up-to-date biomechanical theories of movement and exercise science. Understanding these principles in relation to the program of study creates a dynamic learning experience which is immediately incorporated into practice.

What are the benefits of Becoming Balanced Body Instructor

A Balanced Body certificate is the gold standard throughout the mindful movement space and beyond. As a result, our instructors are respected innovators and contributors to the fields of movement science, physical therapy and fitness. A Balanced Body certification gives you access to some of the best instructors in the world, the most innovative educational curriculum, and a wealth of online support such as educational videos, virtual learning workshops and conferences and streaming workouts, and marketing materials.

The nation’s most respected thinkers in health and fitness agree that NCCA accreditation is the gold standard when it comes to accreditation of programs that certify professionals working in healthcare, fitness, wellness and other occupations.

What is an Authorised Training Center

Balanced Body Education has a global network of 400+ Authorized Training Centers. Each Authorized Training Center has at least one Balanced Body Educator in residence to teach our curriculum. Authorized Training Centers come in a few different forms including Pilates studios, rehab clinics and health clubs, and all serve the purpose of teaching Balanced Body Education curriculum to interested teachers and students.


ผู้ฝึกสอนพิลาทิส

หลักสูตรทั้งหมด

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรครูสอนพิลาทิสบนเสื่อ Mat 1,Mat 2, Mat 3 ไทย
54 ชม.
ราคา49,500.-
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ “ผู้สอนพิลาทิสบนเสื่อ” • ชั่วโมงเรียน: พิลาทิสบนเสื่อ 1 และ พิลาทิสบนเสื่อ 2 และ พิลาทิสบนเสื่อ 3 ประกอบด้วยการเรียนในห้องเรียน 54 ชั่วโมง การสอบข้อเขียน และการสอบปฏิบัติ เมื่อผ่านทั้งสามขั้นตอนนี้ ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรว่าได้เข้าเรียนครบ Mat I ประกอบด้วยบทนำเกี่ยวกับประวัติและหลักการของพิลาทิส ท่าฝึกตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นและส่วนใหญ่ของขั้นปานกลางพร้อมการปรับเปลี่ยนท่า การบรรยายเรื่องลำดับการสอนและการจัดโปรแกรมในการสอนแบบกลุ่ม และแนวทางในการสอนผู้สูงอายุ และหญิงก่อนและหลังคลอด Mat II & III ประกอบด้วยท่าฝึกตั้งแต่ขั้นปานกลางและสูง หลักการการเคลื่อนไหวที่จำเป็น และเคล็ดลับการสอนให้ลูกค้าพัฒนาไปสู่ระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีท่าฝึกเฉพาะกีฬาด้วย • ชั่วโมงฝึกปฏิบัติ: นอกจากการเรียนในชั้นเรียนแล้ว ผู้เรียนจะต้องเก็บชั่วโมงฝึกปฏิบัติให้ครบตามที่กำหนด ซึ่งจะแบ่งเป็น การฝึกด้วยตัวเอง การสังเกตการณ์สอน และการฝึกสอน • การสอบ: ผู้เรียนต้องสมัครสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้สอนพิลาทิสบนเสื่อ ของ บาลานซ์บอดี้ โดยต้องเก็บชั่วโมงฝึกสอน และสมัครสอบภายใน 6 เดือนหลังจากวันที่เรียนจบเมื่อผ่านการสอบกับบาลานซ์บอดี้ทั้งสอบข้อเขียน และ สอบสอน ทั้งนี้ผู้จบสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้สอนพิลาทิสบนเสื่อของบาลานซ์บอดี้ ต้องมี Certificate CPR ที่ยังไม่หมดอายุ ในวันที่เรียนจบ หมายเหตุ – มูฟเม้นท์พรินซิเพิล (16 ชั่วโมง) – เป็นข้อบังคับก่อนเริ่มเรียนหลักสูตร ผู้สอนพิลาทิสบนเสื่อ และ ผู้สอนพิลาทิสรีฟอร์มเมอร์
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
จบหลักสูตร Movement Principal
จบหลักสูตร Movement Principal
ระยะเวลา
54 ชั่วโมง
ปกติราคา 55,000.-
ราคาเริ่มต้น 49,500.-

หลักสูตรประกาศนียบัตรครูสอนพิลาทิสบนเสื่อ (MMP + Mat Pilates Instructor Training: Mat 1,Mat 2, Mat 3) ไทย กลุ่มกรุงเทพฯ, กลุ่มเชียงใหม่
72 ชม.
ราคา64,800.-
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ “ผู้สอนพิลาทิสบนเสื่อ” • ชั่วโมงเรียน: พิลาทิสบนเสื่อ 1 และ พิลาทิสบนเสื่อ 2 และ พิลาทิสบนเสื่อ 3 ประกอบด้วยการเรียนในห้องเรียน 54 ชั่วโมง การสอบข้อเขียน และการสอบปฏิบัติ เมื่อผ่านทั้งสามขั้นตอนนี้ ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรว่าได้เข้าเรียนครบ Mat I ประกอบด้วยบทนำเกี่ยวกับประวัติและหลักการของพิลาทิส ท่าฝึกตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นและส่วนใหญ่ของขั้นปานกลางพร้อมการปรับเปลี่ยนท่า การบรรยายเรื่องลำดับการสอนและการจัดโปรแกรมในการสอนแบบกลุ่ม และแนวทางในการสอนผู้สูงอายุ และหญิงก่อนและหลังคลอด Mat II & III ประกอบด้วยท่าฝึกตั้งแต่ขั้นปานกลางและสูง หลักการการเคลื่อนไหวที่จำเป็น และเคล็ดลับการสอนให้ลูกค้าพัฒนาไปสู่ระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีท่าฝึกเฉพาะกีฬาด้วย • ชั่วโมงฝึกปฏิบัติ: นอกจากการเรียนในชั้นเรียนแล้ว ผู้เรียนจะต้องเก็บชั่วโมงฝึกปฏิบัติให้ครบตามที่กำหนด ซึ่งจะแบ่งเป็น การฝึกด้วยตัวเอง การสังเกตการณ์สอน และการฝึกสอน • การสอบ: ผู้เรียนต้องสมัครสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้สอนพิลาทิสบนเสื่อ ของ บาลานซ์บอดี้ โดยต้องเก็บชั่วโมงฝึกสอน และสมัครสอบภายใน 6 เดือนหลังจากวันที่เรียนจบเมื่อผ่านการสอบกับบาลานซ์บอดี้ทั้งสอบข้อเขียน และ สอบสอน ทั้งนี้ผู้จบสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้สอนพิลาทิสบนเสื่อของบาลานซ์บอดี้ ต้องมี Certificate CPR ที่ยังไม่หมดอายุ ในวันที่เรียนจบ หมายเหตุ – มูฟเม้นท์พรินซิเพิล (16 ชั่วโมง) – เป็นข้อบังคับก่อนเริ่มเรียนหลักสูตร ผู้สอนพิลาทิสบนเสื่อ และ ผู้สอนพิลาทิสรีฟอร์มเมอร์   หลักสูตรความรู้พื้นฐานการเคลื่อนไหวร่างกาย (Movement Principle Training) หลักสูตรจำนวน 18 ชั่วโมงกับการเรียนรู้กลไก และหลักการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเราทั้ง 5 ส่วนอย่างถูกวิธี ได้แก่ Whole Body Movement Trunk Integration Lower Body Training Upper Body Training Mobility and Restoration หลักสูตร Balanced Body Movement Principles (18 ชั่วโมง) หลักสูตรความรู้พื้นฐานก่อนก้าวไปสู่การเรียน Mat Pilates Instructor ที่เรียนรู้ถึงหลักการในการเคลื่อนไหวของร่างกายให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติเพื่อทบทวนและสร้างภาพจำในแต่ละส่วนของร่างกาย ภายใต้การกำกับดูแลจากครูบอม และครูตวง (กรุงเทพ) และครูชุ (เชียงใหม่) มาสเตอร์พิลาทิสประจำสถาบันฟิตตลอดการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิดผ่านหลักสูตรที่ได้มาตรฐานระดับสากลจากสถาบันบาลานส์ บอดี้ #BalancedBody 1 ในสถาบันอบรมพิลาทิสที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับระดับโลก
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
มีประสบการ์ในการฝึกพิลาทิสไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง
20 ชม.ขึ้นไป
ระยะเวลา
72 ชั่วโมง
ปกติราคา 72,000.-
ราคาเริ่มต้น 64,800.-

รับส่วนลด เมื่อสมัครก่อนเปิดเรียน 2 สัปดาห์

หลักสูตรครูสอนพิลาทิสบน “รีฟอร์มเมอร์” ไทย เชียงใหม่ , กรุงเทพฯ
72 ชม.
ราคา79,560.-
หลักสูตรภาษาไทย
เข้าร่วมหลักสูตร Balanced Body® Reformer (พิลาทิสบนรีฟอร์มเมอร์) และก้าวสู่การเป็นครูสอนพิลาทิสที่ประสบความสำเร็จ หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 72 ชั่วโมง และ ฝึกประสบการณ์ การฝึกด้วยตนเอง การสังเกตการสอน การฝึกสอน อีก150 ชั่วโมง และผ่านการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ Reformer I ประกอบด้วยการทำความรู้จักกับพิลาทิสรีฟอร์มเมอร์ การเตรียมอุปกรณ์และความปลอดภัย ท่าฝึกขั้นเริ่มต้น การจัดลำดับท่าสอน และเคล็ดลับการสอนแบบกลุ่ม Reformer II ประกอบด้วยท่าฝึกขั้นปานกลาง และการปรับเปลี่ยนท่าฝึกทั้งในการสอนแบบกลุ่มหรือเดี่ยว เน้นวิธีการสอนลูกค้าที่มีความสามารถในระดับต่างกันประสบความสำเร็จในการฝึก และการออกแบบโปรแกรมที่หลากหลายเพื่อช่วยสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้า Reformer III ประกอบด้วยท่าฝึกขั้นสูงพร้อมการปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับกีฬา เคล็ดลับการฝึกลูกค้าขั้นสูง และการออกแบบโปรแกรมเฉพาะการกีฬา
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
มีประสบการ์ในการฝึกพิลาทิสเครื่องรีฟอร์มเมอร์มาไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง
ฝึกพิลาทิสรีฟอร์มเมอร์ มาไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง
จบหลักสูตร Movement Principal
จบหลักสูตร Movement Principal
ระยะเวลา
72 ชั่วโมง
ปกติราคา 88,400.-
ราคาเริ่มต้น 79,560.-

รับส่วนลด เมื่อสมัครก่อนเปิดเรียน 2 สัปดาห์

หลักสูตรครูสอนพิลาทิสกับ “แอพพาราทัส” ไทย
60 ชม.
ราคา70,470.-
หลักสูตรภาษาไทย
เข้าร่วมหลักสูตร Balanced Body® Apparatus (พิลาทิสกับแอพพาราทัส) และและก้าวสู่การเป็นครูสอนพิลาทิสอย่างสมบูรณ์แบบ หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนในชั้นเรียน จำนวน 60 ชั่วโมง และเก็บชั่วโมงฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง จำนวน 150 ชั่วโมง ซึ่งประกอบด้วยการฝึกด้วยตนเอง การสังเกตการสอน การฝึกสอน และการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เรียนรู้เคล็ดลับการสอนและความปลอดภัยตลอดจนความปลอดภัยและการบำรุงรักษาอุปกรณ์การฝึก ได้แก่ Trapeze (ทราพีส) Table (เทเบิล) Cadillac (คาดิลแลค) Tower (ทาวเวอร์) Pilates Chair (แชร์) และ Barrels (แบร์แรล) หลักสูตรนี้มีอุปกรณ์หลากหลายให้ลูกค้าได้ฝึก และทำให้คุณมีคุณสมบัติในการสอบ Comprehensive Pilates Instructor ได้
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ต้องผ่านหลักสูตร Balanced Body® Mat Pilates Instructor หรือเทียบเท่าจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง
จบหลักสูตร Balanced Body® Mat Pilates Instructor
ต้องผ่านหลักสูตร Balanced Body® Reformer Pilates Instructor หรือเทียบเท่าจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง
จบหลักสูตร Balanced Body® Reformer Pilates Instructor
มีประสบการ์ในการฝึกพิลาทิสอุปกรณ์แอพพาราตัสมาไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง
ฝึกพิลาทิสอุปกรณ์แอพพาราดัส มาไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง
จบหลักสูตร Movement Principal
จบหลักสูตร Movement Principal
ระยะเวลา
60 ชั่วโมง
ปกติราคา 78,300.-
ราคาเริ่มต้น 70,470.-

รับส่วนลด เมื่อสมัครก่อนเปิดเรียน 2 สัปดาห์

หลักสูตรความรู้พื้นฐานการเคลื่อนไหวร่างกาย (Movement Principles Training) ไทย กลุ่มเชียงใหม่ , กลุ่มกรุงเทพฯ
18 ชม.
ราคา15,300.-
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตรจำนวน 18 ชั่วโมงกับการเรียนรู้กลไก และหลักการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเราทั้ง 5 ส่วนอย่างถูกวิธี ได้แก่ Whole Body Movement Trunk Integration Lower Body Training Upper Body Training Mobility and Restoration หลักสูตร Balanced Body Movement Principles (18 ชั่วโมง) หลักสูตรความรู้พื้นฐานก่อนก้าวไปสู่การเรียน Mat Pilates Instructor ที่เรียนรู้ถึงหลักการในการเคลื่อนไหวของร่างกายให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติเพื่อทบทวนและสร้างภาพจำในแต่ละส่วนของร่างกาย ภายใต้การกำกับดูแลจากครูบอม และครูตวง (กรุงเทพ) และครูชุ (เชียงใหม่) มาสเตอร์พิลาทิสประจำสถาบันฟิตตลอดการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิดผ่านหลักสูตรที่ได้มาตรฐานระดับสากลจากสถาบันบาลานส์ บอดี้ #BalancedBody 1 ในสถาบันอบรมพิลาทิสที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับระดับโลก    
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
18 ชั่วโมง
ปกติราคา 17,000.-
ราคาเริ่มต้น 15,300.-

รับส่วนลด เมื่อสมัครก่อนเปิดเรียน 2 สัปดาห์

หลักสูตรระยะสั้น
Mind Body with Props
หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายแบบพิลาทิส ไทย
12 ชม.
ราคา8,910.-
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายแบบพิลาทิส (Introduction to Anatomy for Pilates) หลักสูตร 12 ชั่วโมงที่จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานของกล้ามเนื้อในระหว่างการออกกำลังกายรูปแบบพิลาทิสได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับระบบโครงสร้างของร่างกายกระดูก กล้ามเนื้อ และข้อต่อ รวมถึงหน้าที่ของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายในระหว่างการออกกำลังกายโดยเฉพาะในขณะที่เล่นพิลาทิส นอกจากเนื้อหาภาคทฤษฎีที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ยังมีส่วนของการฝึกภาคปฏิบัติแบบเสมือนจริงที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจมากขึ้นและสามารถจินตนาการได้ว่าระบบกล้ามเนื้อมัดใดบ้างจะถูกใช้ในขณะที่เล่นพิลาทิส
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
12 ชั่วโมง
ปกติราคา 9,900.-
ราคาเริ่มต้น 8,910.-

Anatomy in Three Dimensions (excludes Balanced Body® manual) ไทย
18 ชม.
ราคา17,010.-
หลักสูตรภาษาไทย
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
18 ชั่วโมง
ปกติราคา 18,900.-
ราคาเริ่มต้น 17,010.-

Bodhi Suspension Instructor Training Comprehensive ไทย
16 ชม.
ราคา23,760.-
หลักสูตรภาษาไทย
Balanced Body® นำหลักความถูกต้องและการเคลื่อนไหวของพิลาทิสรวมเข้าการฝึกด้วย Bodhi Suspension System® โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกในการเพิ่มการทำงานของแกนกลางลำตัว และพัฒนาความแข็งแรงของร่างกายทุกส่วนและความยืดหยุ่นของร่างกาย Bodhi Suspension System® มีจุดแขวนทั้งหมด 4 จุด เพื่อเพิ่มการฝึกความมั่นคงของร่างกายและการรับรู้ตำแหน่งของร่างกายทั้งยังสร้างความหลากหลายในท่าฝึก เรียนรู้ท่าฝึกที่สำคัญและการจัดเรียงลำดับท่าอย่างเหมาะสม หลักสูตร 2 วันนี้จะให้คุณเรียนรู้ทุกสิ่งที่คุณต้องการทั้งรูปแบบการสอน ตั้งแต่การสอนแบบกลุ่มเล็ก เซอร์กิตเทรนนิ่ง และการสอนส่วนบุคคล
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
16 ชั่วโมง
ปกติราคา 26,400.-
ราคาเริ่มต้น 23,760.-

CoreAlign Instructor Training I ไทย
16 ชม.
ราคา20,070.-
หลักสูตรภาษาไทย
AMP UP YOUR VERTICAL AND CORE TRAINING! The CoreAlign® system from Balanced Body® stimulates core muscles to fire in perfect timing while performing challenging exercises, stretches, and core controlled aerobic training. The CoreAlign® provides a superior environment for training gait, balance, core stability and sport specific movements in a flexible and dynamic environment. Get a unique exercise experience that improves gait, posture, balance, and more. All fitness levels will feel the difference, from everyday function to competitive athletes! FIT Thailand offers Balanced Body® CoreAlign® training for individuals with a strong background in movement, such as accredited Pilates instructors, personal trainers, movement teachers and physical therapists. Instructor Training CoreAlign® 1: Foundations (16 Hours)  Foundations, is the heart of the CoreAlign® training program. The course includes the theoretical basis of the CoreAlign® method along with essential exercises to illustrate the full potential of the CoreAlign®. Program includes:  60+ foundation exercises designed to build functional movement skills applicable to daily life and athletic pursuits. Exercises in standing, plank, all fours and supine positions.  Specific exercise Tracks to focus on Trunk Integration, Upper Body Strength and Balance, Lower Body Strength and Power, Gait and Dynamic Flexibility. Progressions and regressions to address clients at different levels of ability. Specific modifications and precautions for working with clients with injuries and special populations. The Balanced Body® Movement Principles to make your training more efficient, effective and safe.  CoreAlign® equipment set up, maintenance and safety.
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
16 ชั่วโมง
ปกติราคา 22,300.-
ราคาเริ่มต้น 20,070.-

Arc Pilates Instructor Training ไทย
6 ชม.
ราคา6,210.-
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตร 6 ชั่วโมงนี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถสอนท่าออกกำลังกายที่ใช้อุปกรณ์ Pilates Arc ได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย ช่วยเพิ่มความท้าทายและสร้างความหลากหลายให้กับการสอนแมตพิลาทิสร่วมกับอุปกรณ์ Pilates Arc ได้มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยเพิ่มการทำงานของกล้ามเนื้อหน้าท้องและต่อยอดการฝึกให้มีความน่าสนใจมากขึ้น Pilates Arc เป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่มีน้ำหนักไม่เกิน 4 ปอนด์ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องมือยอดฮิตสำหรับการฝึกทุกส่วนของร่างกาย โดยลักษณะเด่นที่ทำให้อุปกรณ์นี้เป็นที่นิยมคือการออกแบบให้สามารถแยกอุปกรณ์เป็น 2 ชิ้น โดยด้านทั้งสองยาวไม่เท่ากันพร้อมกับมีฐานที่สามารถถอดออกได้ การออกแบบมีฟังก์ชันการใช้งานสูงซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถบริหารแกนกลางลำตัว ขา และแขน ช่วยฝึก Pilates เช่นท่า Roll-Down, Mermaid, Bicycle, Teaser, Swan และ Bridging รวมถึงสามารถถอดส่วนล่างออกเพื่อใช้ barrel สำหรับการยืดกระดูกสันหลังบริเวณทรวงอก หรือสามารถพลิกอุปกรณ์คว่ำลงเพื่อทำ Planking บนพื้นผิวที่ไม่มั่นคงได้อีกด้วย Pilates Arc มีลักษณะที่ค่อยๆโค้งในด้านหนึ่งและมีความชันที่มากขึ้นในอีกด้านหนึ่ง มีการใช้งานที่อเนกประสงค์อย่างมาก สามารถปรับใช้ได้กับการฝึกหลายประเภทและรองรับผู้ฝึกที่มีประเภทร่างกายที่แตกต่างกัน เนื่องจากถูกออกแบบมาเพื่อเป็นอุปกรณ์แก้ไขกระดูกสันหลัง ARC จึงสามารถช่วยปรับสรีระของผู้ฝึกให้ดีขึ้น และยังวางซ้อนกันได้เพื่อให้จัดเก็บได้ง่าย รวมถึงใช้เป็นอุปกรณ์เสริมในการฝึกบน Reformer เพื่อเพิ่ม ความแข็งแรงของแกนกลาง และ เพิ่มความท้าทายด้านความสามารถของข้อต่อในการเคลื่อนไหว Pilates Arc ยังช่วยให้คุณแม่ตั้งครรภ์สามารถออกกำลังกายต่อไปได้ตลอดการตั้งครรภ์
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
6 ชั่วโมง
ปกติราคา 6,900.-
ราคาเริ่มต้น 6,210.-

CoreAlign Instructor Training II ไทย
16 ชม.
ราคา20,070.-
หลักสูตรภาษาไทย
AMP UP YOUR VERTICAL AND CORE TRAINING!  The CoreAlign® system from Balanced Body® stimulates core muscles to fire in perfect timing while performing challenging exercises, stretches, and core controlled aerobic training. The CoreAlign® provides a superior environment for training gait, balance, core stability and sport specific movements in a flexible and dynamic environment. Get a unique exercise experience that improves gait, posture, balance, and more. All fitness levels will feel the difference, from everyday function to competitive athletes! FIT Thailand offers Balanced Body® CoreAlign® training for individuals with a strong background in movement, such as accredited Pilates instructors, personal trainers, movement teachers and physical therapists. Instructor Training CoreAlign® 2: Progressions (16 Hours)  Progressions, builds on the foundation of CoreAlign® 1 with progressions of the key exercises learned in CoreAlign® 1 and additional exercise categories, training options and teaching techniques. Program includes: Progressions of plank and standing exercises to address a range of training goals from core stabilization to creating integrated rotation for throwing sports. Training options using rotator discs, variable directions of resistance and moments of suspension. Exercises to challenge balance, coordination and complex movement patterns to prepare clients for anything life throws their way. CoreAlign® 2 provides an excellent platform for improving functional movement patterns for clients at any level of ability from physical therapy patients to professional athletes.
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
16 ชั่วโมง
ปกติราคา 22,300.-
ราคาเริ่มต้น 20,070.-

Bodhi Suspension Training Fundamentals ไทย
8 ชม.
ราคา12,240.-
หลักสูตรภาษาไทย
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
8 ชั่วโมง
ปกติราคา 13,600.-
ราคาเริ่มต้น 12,240.-

Mat and Ball Workshop ไทย
6 ชม.
ราคา6,210.-
หลักสูตรภาษาไทย
เรียนรู้การใช้ลูกบอลเล็กในการเพิ่มความท้าทาย ความสนใจ และความสนุกสนานคลาสแมตพิลาทิส ลูกบอลสามารถเพิ่มการรับรู้ตำแหน่งและท่าทางของร่างกาย เพิ่มการทำงานของแกนกลางลำตัว และเพิ่มความท้าทายในการทรงตัวและความมั่นคงของร่างกาย ซึ่งเป็นวิธีการที่มีราคาย่อมเยาในการเพิ่มความหลาหลายให้กับคลาสของคุณ
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
6 ชั่วโมง
ปกติราคา 6,900.-
ราคาเริ่มต้น 6,210.-

Mat and Bands Workshop ไทย
6 ชม.
ราคา6,210.-
หลักสูตรภาษาไทย
ยางยืดมีความคล้ายคลึงกับสปริงที่ใช้ใน Apparatus ต่างๆ การผสมผสานยางยืดในคลาสแมตพิลาทิสช่วยเพิ่มการทำงานของร่างกายส่วนบนและล่าง เพิ่มแรงต้านในคลาสแมตปกติ และเป็นการแนะนำเทคนิคของ Reformer ให้กับผู้เรียนของคุณด้วย
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
6 ชั่วโมง
ปกติราคา 6,900.-
ราคาเริ่มต้น 6,210.-

Mat and Ring Workshop ไทย
6 ชม.
ราคา6,210.-
หลักสูตรภาษาไทย
Ring เป็นการคิดค้นของ Joseph Pilates เพื่อเพิ่มความท้าทายให้กับคลาสแมตพิลาทิส เรียนหลักการใช้งาน การจัดลำดับท่าฝึก และการสร้างความสนุกสนานด้วยอุปกรณ์นี้n
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
6 ชั่วโมง
ปกติราคา 6,900.-
ราคาเริ่มต้น 6,210.-

Mat and Roller Workshop ไทย
6 ชม.
ราคา6,210.-
หลักสูตรภาษาไทย
โฟมโรลเลอร์ ขนาด 6 นิ้ว ช่วยเพิ่มความท้าทายในการทรงตัวและการสร้างความมั่นคงในการฝึก และยังเป็นอุปกรณ์ที่ดีในการทำ Myofascial release และการนวดด้วยตัวเองอีกด้วย
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
6 ชั่วโมง
ปกติราคา 6,900.-
ราคาเริ่มต้น 6,210.-

MOTR Instructor Training Comprehensive ไทย
16 ชม.
ราคา23,760.-
หลักสูตรภาษาไทย
MOTR® เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้คุณสามารถสอนลูกค้าที่ไหนก็ได้ โดยยังเน้นหลักการท่าทางของร่างกาย การทรงตัว การทำงานของแกนกลางลำตัว และรูปแบบการเคลื่อนไหว ท่าฝึกสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามระดับความสามารถของลูกค้าตั้งแต่ผู้สูงอายุไปจนถึงนักกีฬา เรียนรู้ท่าฝึก การเรียงลำดับท่า และการโปรแกรมการฝึกสำหรับการสอนส่วนบุคคลและแบบกลุ่ม นอกจากนี้ยังเรียนรู้การนำหลักการเคลื่อนไหวของ Balanced Body® การฝึกระบบหัวใจ และการทรงตัวและท่ายืดกล้ามเนื้อบนโฟมโรลเลอร์มาใช้ร่วมกัน
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
16 ชั่วโมง
ปกติราคา 26,400.-
ราคาเริ่มต้น 23,760.-

MOTR Training Fundamentals ไทย
8 ชม.
ราคา12,240.-
หลักสูตรภาษาไทย
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
8 ชั่วโมง
ปกติราคา 13,600.-
ราคาเริ่มต้น 12,240.-

Functional and Resistance Training Approaches
Fit® Basic Life Support (CPR&AED) ไทย
3 ชม.
ราคา2,340.-
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานก่อนที่จะมีบุคลกรการแพทย์มารับช่วงต่อ คุณจะเรียนรู้วิธีการช่วยชีวิตด้วยการปั๊มหัวใจและช่วยหายใจ (ซีพีอาร์) และการใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (เออีดี) ให้กับบุคคลที่ไม่รู้สึกตัว และการให้ความช่วยเหลือในกรณีการสําลักสิ่งแปลกปลอมทั้งกรณีรู้สึกตัวและไม่รู้สึกตัว หลักสูตรนี้จำเป็นสำหรับครูฝึกสอนส่วนบุคคลและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกายทุกคน
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
3 ชั่วโมง
ปกติราคา 2,600.-
ราคาเริ่มต้น 2,340.-