หลักสูตร

GROUP FITNESS

GROUP FITNESS INSTRUCTOR TRAINING MASTER THE ART OF LEADING SAFE, EFFECTIVE AND FUN GROUP EXERCISE. Grow your career into the group fitness arena by mastering the skills of group class design, implementation and modification. Learn how to choreograph a class, match movement to music and learn to successfully cue in a group setting.
GROUP FITNESS

หลักสูตรทั้งหมด

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตร AFAA ผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายแบบกลุ่ม (ภาคภาษาไทย) ไทย
30 ชม.
ราคา22,400.-
หลักสูตรภาษาไทย
เนื้อหาหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้พื้นฐาน การเพิ่มทักษะ และประสบการณ์ภาคปฏิบัติที่จําเป็นในการเป็นผู้สอนการออกกำลังกายแบบกลุ่มแบบมืออาชีพ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้สมาชิกที่มาเข้าร่วมคลาสให้มีความสุขและมีสุขภาพดีขึ้นในเวลาเดียวกัน  นอกจากนี้ หลักสูตรฯ ดังกล่าวยังเป็นการเตรียมความพร้อมแก่ผู้เรียนเพื่อสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพฉบับสากลจากสถาบัน AFAA อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น นอกจากผู้เรียนจะได้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปพร้อม ๆ กับเพื่อนร่วมชั้นตลอด 30 ชั่วโมงแล้ว ผู้เรียนยังจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าเรียนแพลตฟอร์มออนไลน์จากทาง AFAA แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ระดับโลกที่จะช่วยปรับพื้นฐานและเพิ่มพูนทักษะในแต่ละด้านของการประกอบอาชีพผู้สอนการออกกำลังกายแบบกลุ่มให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล ในหลักสูตรคุณจะได้เรียนรู้:  วิธีการออกแบบท่าฝึกและรูปแบบโปรแกรมออกกําลังกายแบบกลุ่มโดยใช้รูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ความแข็งแรงและแรงต้าน, Boot Camp, โยคะ, จักรยาน และรูปแบบอื่นๆ หลักสรีรวิทยา พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย โภชนาการที่จำเป็น วิธีปรับชั้นเรียนให้ตอบโจทย์กลุ่มผู้เรียนที่มีข้อจำกัดทางด้านสุขภาพ อาทิเช่น กลุ่มสตรีมีครรภ์ กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น ทักษะทางธุรกิจและความรับผิดชอบทางวิชาชีพ
คุณสมบัติ
18 years old and above
18 years old and above
To sit for international exam : Valid Cardiorespiratory Pulmonary Resuscitation (CPR&AED) certification
Valid Cardiorespiratory Pulmonary Resuscitation
ระยะเวลา
30 ชั่วโมง
ปกติราคา 28,000.-
ราคาเริ่มต้น 22,400.-

Special Offer!

หลักสูตรระยะสั้น
ไม่พบรายการ