หลักสูตร

ผู้ฝึกสอนด้านกีฬา

SPORT CONDITIONING ENHANCE ATHELIC PERFORMANCE – TRAIN THE CHAMPION WITHIN. เรียนรู้การประเมิน การสร้างแรงจูงใจ การให้ความรู้ และการฝึกลูกค้าที่มีเป้าหมายหลักทางด้านการกีฬา โดยการใช้ทักษะต่างๆในการออกแบบโปรแกรมการฝึกที่มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ เหมาะกับทุกระดับความสามารถ และตรงตามเป้าหมายของนักกีฬา และผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายทุกช่วงวัย
ผู้ฝึกสอนด้านกีฬา

ใบรับรองหลักสูตร


ผู้ฝึกสอนด้านกีฬา

หลักสูตรทั้งหมด

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ไม่พบรายการ
หลักสูตรระยะสั้น
ไม่พบรายการ