หลักสูตร

หลักสูตรออนไลน์

ONLINE COURSE CATEGORY PAGE: EXPAND YOUR HORIZONS WITHIN THE COMFORT AND SAFETY OF YOUR OWN HOME มาเป็นส่วนหนึ่งของของหนึ่งในอาชีพที่เติบโตเร็วที่สุดในวงการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกาย เรียนรู้การช่วยเหลือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลให้บรรลุเป้าหมายด้านการเคลื่อนไหว สุขภาพ สมรรถภาพร่างกาย และศักยภาพทางการกีฬา โดยมุ่งเน้นให้มีการออกกำลังกาย โภชนาการ และพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม
หลักสูตรออนไลน์

หลักสูตรทั้งหมด

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
Certified Personal Trainer NSCA® Exam Preparation Course (includes NSCA® textbook) – English Exam ไทย
60 ชม.
ราคา17,100.-
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตรออนไลน์นี้ เน้นการเตรียมความพร้อมในการสอบ CPT ของสถาบัน National Strength and Conditioning Association (NSCA®) ซึ่งจะเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับหลักสูตรที่สูงขึ้น Certified Strength and Conditioning Specialist (CSCS®) อีกด้วย เนื้อหาหลักสูตรจำนวน 60 ชั่วโมง แบ่งเป็น 1. การเรียนการสอนระบบออนไลน์ จำนวน 36 ชั่วโมง (ผ่านระบบออนไลน์ Teachable) 2. การเรียนการสอนในชั้นเรียน (ภาคปฏิบัติ) จำนวน 18 ชั่วโมง 3. การสอบถามข้อสงสัยของบทเรียนกับผู้สอน จำนวน 6 ชั่วโมง (ผ่าน LINE@ App: กลุ่มปิด) หลักสูตรนี้ เน้นพัฒนาศักยภาพที่จำเป็นต้องมีในอาชีพครูฝึกสอนส่วนบุคคล โดยเน้นไปที่การฝึกนักกีฬาและบุคคลที่ออกกำลังกายอยู่แล้ว ซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อสำคัญ ดังนี้ 1. การประเมินและการทดสอบล : เรียนรู้วิธีการประเมิน สร้างแรงจูงใจ ให้ความรู้ และสอนลูกค้า เพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 2. สามารถออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ให้คำแนะนำที่เหมาะสมเพื่อให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ และตอบสนองและจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสม 3. เทคนิคของท่าออกกำลังกาย 4. ขอบเขตในการทำงาน และความปลอดภัยกับการจัดการความเสี่ยง หมายเหตุ: ผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบัน FIT ที่แสดงว่า ผู้เรียนได้เข้าร่วมอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบฯ เมื่อผู้เรียน ศึกษาเนื้อหาและเข้าเรียนตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้สมัครสอบใบประกาศฯ NSCA – CPT 1. ผู้มัครสอบต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีใบประกาศนียบัตร CPR ที่ยังไม่หมดอายุแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่สมัครสอบ หากไม่มีใบประกาศฯ ดังกล่าว สามารถลงทะเบียนเรียนที่สถาบันฟิตได้ในราคาพิเศษ 2. การสอบวัดความรู้ความสามารถเพื่อขอใบประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล จากสถาบัน NSCA เป็นการทำข้อสอบรูปแบบปรนัย (ภาคภาษาอังกฤษ) โดยมีอัตราค่าสอบดังนี้ • ราคา $435 สำหรับบุคคลทั่วไป • ราคา $300 สำหรับสมาชิก NSCA 3. การเป็นสมาชิก NSCA มีค่าสมัครสมาชิกจำนวน $120 ต่อ ปี โดยสมาชิกจะได้สิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงวารสารทางวิชาการ ข้อมูลทางด้านการออกกำลังกาย ส่วนลดในการสมัครสอบและซื้อสินค้าของทาง NSCA สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ www.nsca.com/certification/nsca-cpt
ระยะเวลา
60 ชั่วโมง
ปกติราคา 19,000.-
ราคาเริ่มต้น 17,100.-

หลักสูตรระยะสั้น
Online CECs Courses
Anatomy 101 ไทย
3 ชม.
ราคา959.-
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อผู้ที่ต้องการศึกษาพื้นฐานของ Anatomy ที่ควรทราบเกี่ยวกับคำศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในการเรียกชื่อกล้ามเนื้อในแต่ละส่วนของร่างกาย, ตำแหน่งและทิศทาง รวมถึงท่าทางการเคลื่อนไหวที่ใช้ในการออกกำลังกาย • รูปแบบการเรียน : คอร์สออนไลน์ • จำนวน 3 ชั่วโมง ผ่านแพลทฟอร์ม Teachable หลักสูตรนี้เหมาะกับเทรนเนอร์ / ครูฝึกสอนออกกำลังกายที่ต้องการทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับ Anatomy สำหรับการออกกำลังกายในรูปแบบ Resistance Training เบื้องต้น รวมถึง บุคคลคนทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับ Anatomy ขั้นพื้นฐานเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย เนื้อหาหลักสูตร (Course Outline) ระยะเวลา 3 ชั่วโมง คุณจะได้เรียนรู้หัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้ Session 1 : พื้นฐานทางกายวิภาค 1. บทนำ 2. คำศัพท์ทางกายวิภาค 3. ระนาบการเคลื่อนไหว 4. การเคลื่อนไหวของข้อต่อ 5. ประเภทการหดตัวของกล้ามเนื้อ 6. กระดูกในร่างกาย Session 2 : กล้ามเนื้อลำตัว และส่วนล่างของร่างกาย 7. กล้ามเนื้อในร่างกาย 8. กล้ามเนื้อบริเวณลำตัว 9. กล้ามเนื้อบริเวณสะโพก 10. กล้ามเนื้อบริเวณเข่า Session 3 : กล้ามเนื้อส่วนบนของร่างกาย 11. การเคลื่อนไหวข้อต่อไหล่ และกล้ามเนื้อหน้าอก 12. กล้ามเนื้อไหล่ 13. กล้ามเนื้อหลัง และกลุ่ม Rotator Cuff 14. กล้ามเนื้อบริเวณบ่า สะบัก 15. กล้ามเนื้อบริเวณข้อศอก 16. กล้ามเนื้อบริเวณข้อมือ แบบฝึกหัดทบทวน  
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
3 ชั่วโมง
ปกติราคา 2,600.-
ราคาเริ่มต้น 959.-

Special Price

Exercise Guidelines for Cardiovascular Diseases ไทย
3 ชม.
ราคา1,199.-
หลักสูตรภาษาไทย
ระยะเวลา
3 ชั่วโมง
ปกติราคา 2,600.-
ราคาเริ่มต้น 1,199.-

Special Price

Personal Training Update 2023 ไทย
6 ชม.
ราคา2,900.-
หลักสูตรภาษาไทย
กิจกรรมเวิร์คช็อป Personal Training Update  โดยหัวข้อการอบรมนี้จะมุ่งเน้นการทบทวนพื้นฐานความรู้เดิมและเพิ่มเติมองค์ความรู้ในการออกกำลังกายที่อัพเดท  พร้อมทั้งร่วมแชร์ประสบการณ์โดยทีมผู้สอน   ปัจจุบันมีองค์ความรู้ทางด้านการออกกำลังกายและฟิตเนสใหม่ๆ เกิดขึ้นเสมอ ซึ่งองค์ความรู้ใหม่ๆ ดังกล่าวจะช่วยให้งานของผู้ประกอบวิชาชีพในสถานออกกำลังกายโดยเฉพาะอาชีพเทรนเนอร์ หรือแม้กระทั่งผู้ที่รักในการออกกำลังกาย สามารถออกกำลังกายหรือวางโปรแกรมการออกกำลังกายไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัยต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย   กิจกรรมเวิร์คช็อป Personal Training Update จำนวน 6 ชั่วโมง มีรูปแบบการเรียนการสอนในชั้นเรียน (Face-to-Face Learning) ซึ่งประกอบไปด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่ตอบโจทย์ Fitness Professionals ทุกสายงาน อาทิเช่น ผู้ฝึกสอนออกกำลังกายส่วนบุคคล (Personal Trainer), ครูฝึกสอนด้านกีฬา (Coach) เป็นต้น ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจ การทำ Personal Training หรือชื่นชอบการออกกำลังกาย   เนื้อหาการอบรมหรือหัวข้อการอบรมมุ่งเน้นการทบทวนพื้นฐานความรู้เดิม และเพิ่มเติมองค์ความรู้ในการออกกำลังกายที่อัพเดท โดบคลอบคลุม 3 ประเด็นหลักที่สำคัญ ๆ ดังต่อไปนี้ แนวทางคำแนะนำกายออกกำลังกายสำหรับทุกคน พื้นฐานการเคลื่อนไหวร่างกาย กล้ามเนื้อ และท่าออกกำลังกายที่เหมาะสม องค์ประกอบและการวางแผนโปรแกรมออกกำลังกายสำหรับทุกคน .
ระยะเวลา
6 ชั่วโมง
ปกติราคา 4,900.-
ราคาเริ่มต้น 2,900.-

Special Price

Introduction to Taping Basic ไทย
3 ชม.
ราคา999.-
หลักสูตรภาษาไทย
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร : หลักจากจบคอร์ส ผู้เรียนสามารถ : • อธิบายหลักการพื้นฐานการใช้เทปเบื้องต้นได้ • สามารถใช้เทปเพื่อการลดปวดและการลดบวมในชีวิตประจำวันกับตนเองและผู้อื่นเพื่อดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ • ทราบข้อบ่งใช้ ข้อห้าม ข้อควรระวังการใช้เทปในชีวิตประจำวันเบื้องต้นได้ เนื้อหาในหลักสูตรนี้ : • ลักษณะสำคัญของเทปผ้าบำบัด • หลักการและเทคนิคการใช้เทปผ้าบำบัด • หลักการลดความเสี่ยงหรือผลข้างเคียงจากการใช้เทปผ้าบำบัดด้วยตนเองและผู้อื่น • ประสิทธิภาพ ประโยชน์ ข้อบ่งชี วัตถุประสงค์การใช้เทปผ้าบำบัด
ระยะเวลา
3 ชั่วโมง
ปกติราคา 2,600.-
ราคาเริ่มต้น 999.-

Special Price

Introduction to Health Coaching English Programme อังกฤษ
2.5 ชม.
ราคา919.-
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
Transform Your Career: Take Your 1st Step In Becoming a Health Coach Fit® Online Classroom is ready for you now! Join us in this first-ever online Introduction to Health Coaching and take your first step in evolving your career by becoming a Certified Health Coach. Frustrated trying to help clients change their lifestyles? Get a first-hand view of a completely different way to help your clients really reach their goals, as well as an innovative way to earn additional income in a flexible work environment, including working from home by telephone or video conferencing. WHAT WILL YOU GET: On completion of this 2.5-hour online Introduction to Health Coaching, you will understand the key differences between being a fitness instructor and a health coach, as well as key areas of lifestyle change that you can work on with your clients. You will get a sneak preview into what coaching is all about, how to help clients with healthy eating, stress management, sleep hygiene and substance abuse. You will be ready to succeed in the first Fit face-to-face Health Coach Course in English due to start in October 2020. If you think this is for you, then join the 36-hour face-to-face Health Coach course at Fit, where you will learn in depth the practical and effective core competencies of Health Coaching: coaching skills, motivational interviewing, asking powerful questions, active listening, reflecting and client-centered goal setting. You will master strategies to facilitate meaningful and lasting lifestyle change, positively impacting the health and well-being of your clients. You will have powerful tools to help others take charge of their own health.
ระยะเวลา
2.5 ชั่วโมง
ปกติราคา 2,600.-
ราคาเริ่มต้น 919.-

Special Price

Introduction to Health Coaching Thai Programme ไทย
2.5 ชม.
ราคา919.-
หลักสูตรภาษาไทย
เปิดอบรมแล้ว! หลักสูตรออนไลน์ Intro to Health Coaching ทั้งภาคภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ Transform Your Life and the Lives of Others: Become a Health Coach ก้าวแรกสู่เส้นทาง อาชีพ Health Coach กับบทเรียนออนไลน์ที่จะพาคุณไปรู้จักก่อนเรียนรู้จริงกับอาชีพ Health Coach อาชีพสายสุขภาพที่น่าจับตามองในยุค 2020 กับ บทบาทหลักในการให้คำปรึกษาเพื่อสร้างสมดุลการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน ที่ตอบโจทย์ลูกค้าคนในสังคมปัจจุบัน วัตถุประสงค์ หลังจากที่คุณได้เรียนออนไลน์เป็นเวลาทั้งหมด 2.5 ชั่วโมงกับเราในคอร์ส Introduction to Health Coaching คุณจะสามารถเข้าใจถึงข้อมูลบางส่วนที่เป็นประเด็นสำคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่จะนำไปใช้กับลูกค้า รวมถึง • ความสำคัญ และ ความแตกต่าง ระหว่างการเป็นครูฝึกสอนการออกกำลังกายและ การเป็น Health Coach • การรับมือ และวิธีการจัดการกับความเครียด • หลักการเลือกรับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์ • การให้ความสำคัญของการนอนหลับและการพักผ่อน รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพ นอกจากนี้ ยังเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ก่อนเข้าเรียนในหลักสูตร Certified Health & Wellness Coaching หลักสูตรเต็มรูปแบบในห้องเรียนจริงกับทางสถาบันฯ หลังจากที่ผู้เรียนได้เป็น ACE Certified Health Coach คุณจะสามารถให้คำปรึกษาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้มีวิถีการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันที่สมดุลย์และยั่งยืน อีกทั้ง ยังมีโอกาสในการเพิ่มรายได้นอกเหนือจากงานประจำที่ทำในปัจจุบัน โดยการให้ปรึกษาจากที่บ้านด้วยการพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์ หรือ ผ่านระบบวิดีโอคอล สิ่งที่จะได้รับ: 1. สามารถเข้าเรียนเนื้อหาของหลักสูตร ผ่านการเรียนการสอนซึ่งบรรยายเป็นภาษาไทย ในรูปแบบออนไลน์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ตามที่ผู้เรียนต้องการ 2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน ฉบับภาษาอังกฤษ ในรูปแบบไฟล์ PDF 3. E-certificate of completion ซึ่งสามารถนำมายื่นที่สถาบันฟิต ภายในหนึ่งปีจากวันที่ท่านเรียนจบ เพื่อรับส่วนลดมูลค่า 1,500 บาท สำหรับลงทะเบียน หลักสูตร Certified Health & Wellness Coaching (ฉบับเต็ม) โอกาสที่จะได้เรียนรู้ถึงการก้าวไปสู่การเป็น Certified Health & Wellness Coach การพัฒนาความรู้อีกขั้นกับการฝึกทักษะการให้คำปรึกษาในสถานการณ์จำลองที่มีมาตรฐานระดับสากล
ระยะเวลา
2.5 ชั่วโมง
ปกติราคา 2,600.-
ราคาเริ่มต้น 919.-

Special Price