สิริภพ พวงอินทร์ – จิ๊บ


วุฒิการศึกษา
  • Eng. Civil Engineering สาขาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง
ภาษา

ไทย / อังกฤษ

การฝึกอบรมและใบประกาศ
  • Certified Personal Trainer (NASM)
  • Certified Strength and Conditioning Coach (NSCA)
  • Certified Olympic Weightlifting Coach (IOC)
ผู้เชี่ยวชาญ
  • Personal Trainer (corporate/private) 2017 – ปัจจุบัน
  • โค้ช Olympic Weightlifting ประจำ Iron Hive Gym 2020 – ปัจจุบัน

หลักสูตรที่สอน
Olympic Weightlifting Seminar คลิกดูรายละเอียด