อติกานต์ เกนี่ – ซีซี่


วุฒิการศึกษา

B.Sc. Physical Therapy, M.Sc. Sports Science, ACECPT, ACECMES, NSCACSCS, is a License Physical Therapist and a TriggerPoint Therapy, FMT (RockTape) Master Instructor. She specializes in training seniors, chronic diseases population, women and long-distance runners as well as behavior change coaching skills. She teaches in Thai and English.

 

ภาษา

Thai,English

การฝึกอบรมและใบประกาศ

ACE®CPT, ACE®CMES, NSCA®CSCS, Certified Physical Therapist มาสเตอร์เทรนเนอร์: Bosu®’ Kamagon® And Surge® Master Trainer, Twist® Bronze Level Coach
Trigger Point Therapy® Master Instructor
Barefoot Specialist Master Instructor, Ebfa


หลักสูตรที่สอน
หลักสูตรประกาศนียบัตร Certified Personal Trainer (ภาคภาษาไทย) คลิกดูรายละเอียด
หลักสูตรประกาศนียบัตร Certified Personal Trainer (ภาคภาษาอังกฤษ) คลิกดูรายละเอียด
หลักสูตรประกาศนียบัตร Certified Personal Trainer (ภาคภาษาไทย – เร่งรัด 3 สัปดาห์) คลิกดูรายละเอียด
หลักสูตร Certified Health and Wellness Coaching (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ – ข้อสอบภาคภาษาอังกฤษ) คลิกดูรายละเอียด
หลักสูตร Certified Health and Wellness Coaching (หลักสูตรภาคภาษาไทย – ข้อสอบภาคภาษาอังกฤษ) คลิกดูรายละเอียด
หลักสูตรประกาศนียบัตร Certified Personal Trainer (ภาคภาษาอังกฤษ – เร่งรัด 3 สัปดาห์) คลิกดูรายละเอียด
Healthy Eating Essentials (Thai) คลิกดูรายละเอียด
Fit® Weight Loss Specialist (ภาษาอังกฤษ) คลิกดูรายละเอียด
Fit® Women’s Fitness Essentials คลิกดูรายละเอียด
Fit® Women’s Fitness Essentials คลิกดูรายละเอียด
Fit® Women’s Fitness Essentials คลิกดูรายละเอียด
Fit® Senior Fitness Specialist คลิกดูรายละเอียด
Fit® Basic Life Support (CPR&AED) คลิกดูรายละเอียด