ดร.วาทิน เฉลิมดำริชัย


ดร.วาทิน เฉลิมดำริชัย (Ph.D., University of Wisconsin-Madison, USA) โค้ชวาทินได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Golf Fitness จาก TPI (Titleist Performance Insti-tute) จนถึงระดับสูงสุด (Level 3) รวมถึง


วุฒิการศึกษา

Ph.D., University of Wisconsin-Madison, USA

ภาษา

Thai and English

การฝึกอบรมและใบประกาศ ผู้เชี่ยวชาญ

• หลักสูตรใบประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนออกกำลังกาย
• ส่วนบุคคล Fit® Certified Personal Trainer ของ ACE
• หลักสูตรประกาศนียบัตรอื่นๆเช่น หลักสูตร Golf Power (Level 2)
• หลักสูตร Functional Strength Coach ของ Michael Boyle
• หลักสูตร Strength & Conditioning Specialist หรือ CSCS ของ NSCA
• หลักสูตรการประเมินการเคลื่อนไหวของ FMS และ
• หลักสูตรโภชนาการของ Precision Nutrition


หลักสูตรที่สอน
Fit® Strength and Power Exercises for Golfers คลิกดูรายละเอียด