หลักสูตรผู้ฝึกสอนโยคะ

หลักสูตรประกาศนียบัตรครูสอนโยคะหฐวินยาสะ จำนวน 200 ชั่วโมง (Certified Hathavinyasa Yoga Teacher Training – 200 hours Course)


หลักสูตร ภาษาไทย
สื่อการเรียนการสอน
Manuals
Face-to-Face Instruction
Practice Test
FIT Certificate
Certificate
Fit Bag
Free CPR Course
ปกติราคา 99,700.-
ราคาเริ่มต้น 89,730.-

รับส่วนลด เมื่อสมัครก่อนเปิดเรียน 2 สัปดาห์


คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์ในการฝึกโยคะ อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 1ปี
มีประสบการณ์ในการฝึกโยคะ ไม่ต่ำกว่า 1ปี
เข้าใจภาษาไทยและมีพื้นฐานความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
เข้าใจภาษาไทยและมีพื้นฐานความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
ระยะเวลา
200 ชั่วโมง

เนื้อหาหลักสูตร

หลักสูตรครูฝึกโยคะมาตรฐานสากล 200 ชั่วโมง มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ เรียนรู้และพัฒนาความสามารถในการเป็นครูฝึกโยคะอย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล ด้วยหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก Yoga Alliance (Y.A.) และ International Yoga Federation (I.Y.F.) ซึ่งเป็นสององค์กรโยคะที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก ทำหน้าที่ในการรับรองสถาบันการฝึกสอนโยคะและครูโยคะระดับนานาชาติผู้ผ่านการฝึกอบรมจนจบหลักสูตร จะได้รับใบประกาศนียบัตร และสามารถขึ้นทะเบียนกับ Yoga Alliance (Y.A.) และ International Yoga Federation (I.Y.F.) เพื่อเป็นครูโยคะระดับนานาชาติ

หลักสูตร ฟิต หฐะวินยาสะโยคะ ขั้นพื้นฐาน จำนวน 20 ชั่วโมง

 •  กำเนิดและประวัติความเป็นมาและปรัชญาของโยคะ
 •  แนวทางแห่งโยคะ 4 ประการ (4 Paths) ตลอดจนโยคะทั้ง 8 แขนง (8 Limbs) ใน Raja Yoga
 •  เทคนิคการหายใจแบบโยคีเบื้องต้น (Pranayama)
 •  เทคนิคการกำหนดจิต, ฝึกสมาธิเบื้องต้น (Introduction to meditation techniques)
 • การฝึกท่าโยคะขั้นพื้นฐานจำนวน 20 ท่าอาสนะ (Asanas) รวมทั้งท่าไหว้พระอาทิตย์ (Sun Salutation)

เทคนิคเบื้องต้นในการผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์แบบ (Yoga Nidra)หลักสูตร ครูผู้สอน ฟิต หฐะวินยาสะโยคะ (ภาคแรก) จำนวน 70 ชั่วโมง
(ทฤษฎีและปฏิบัติในชั้นเรียน: 60 ชั่วโมง, สังเกตการสอนโยคะ: 5 ชั่วโมง, การบ้านและทำงานส่ง: 5 ชั่วโมง)

 •  กายวิภาคศาสตร์,สรีระวิทยาสำหรับการฝึกโยคะและจักระ (Chakras)
 • ภาษาสันสกฤตขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ฝึกโยคะ
 • เทคนิคการเชื่อมต่อท่าฝึกโยคะเข้าด้วยกัน เพื่อการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง (Basic Vinyasa Technique)
 • อาหารกับการฝึกโยคะ (3 Guna)
 • เพิ่มเติมเทคนิคการหายใจสำหรับการฝึกโยคะและการทำสมาธิ
 • การฝึกโยคะแบบเคลื่อนไหวควบคู่กับการหายใจอย่างต่อเนื่อง (Vinyasa Technique)
 • การชำระล้างร่างกายและจิตใจในแบบของโยคี (Kriya Yoga)
 • การฝึก body locks (Bhandas)

ทักษะและวิธีการสอนโยคะ,การจัดโปรแกรมการฝึกโยคะขั้นพื้นฐานหลักสูตร ครูผู้สอน ฟิตหฐะวินยาสะโยคะ (ภาคสมบูรณ์)
(ทฤษฎีและปฏิบัติในชั้นเรียน: 75 ชั่วโมง, การเป็นผู้ช่วยในการสอนโยคะ: 5 ชั่วโมง, ฝึกสอนโยคะ: 20 ชั่วโมง, ทำรายงานส่ง: 10 ชั่วโมง)

 • แนวทางในการทำ Project work
 • จรรยาบรรณสำหรับวิชาชีพการเป็นครูฝึกโยคะ
 • ทบทวนท่าฝึกโยคะอาสนะ, การฝึกโยคะแบบ Vinyasa ,เทคนิคการหายใจสำหรับการฝึกโยคะและการทำสมาธิ
 • ทบทวนทักษะและวิธีการสอนโยคะ,การจัดโปรแกรมการฝึกโยคะขั้นกลาง
 • การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของท่าฝึกโยคะและการป้องกันการบาดเจ็บจากการฝึกโยคะ
 •  การเตรียมความพร้อมเพื่อจะก้าวไปสู่การเป็นครูฝึกโยคะ
 • เทคนิคการสอนและการจัดการ,การบริหารธุรกิจทางด้านโยคะ ให้ประสบความสำเร็จสูงสุด
 • การแก้ไขปัญหา สถานการณ์เฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่สอนโยคะ
 • ข้อปฏิบัติในการออกไปฝึกประสบการณ์ การสอนโยคะ
 • พูดคุยปัญหาที่พบในการออกไปฝึกประสบการณ์ การสอนโยคะ พร้อมร่วมกันเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา

เงื่อนไขในการสำเร็จหลักสูตร คือ ผู้เรียนต้องส่งรายงานที่ไ้ด้รับมอบหมาย และสอบผ่านทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติ รวมถึงเก็บชั่วโมงสังเกตุการสอน เป็นผู้ช่วยในการสอน และการฝึกสอนตามที่สถาบันกำหนด โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ดังต่อไปนี้

 • ส่วนที่ 1 การฝึกทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติภายใต้การควบคุมดูแลของครูฝึกผู้มีประสบการณ์ ซึ่งประกอบด้วย การเข้าชั้นเรียน 155 ชั่วโมง, การสังเกตการสอน 5 ชั่วโมง, การเป็นผู้ช่วยในการสอนโยคะ 5 ชั่วโมง และ การฝึกสอนโยคะ 20 ชั่วโมง รวม 185 ชั่วโมง
 • ส่วนที่ 2 การศึกษานอกเวลาเรียน การทำงานที่ได้รับมอบหมาย และการทำรายงาน หรือ Project Work เป็นการศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง รวม 15 ชั่วโมง

รวมระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งสิ้น 200 ชั่วโมง 

7 เหตุผลที่ต้องเรียนที่สถาบัน FIT

 • ครูผู้สอนที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การสอนโยคะทั้งในประเทศและต่างประเทศมานานกว่า 20 ปี
 • หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน Yoga Alliance และ IYF – 2 สถาบันครูสอนโยคะที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก
 • จำนวนผู้เรียนที่จำกัดแค่ 20 คน ต่อ คลาสเท่านั้น จึงทำให้ครูสามารถดูแลการสอนเป็นรายบุคคลได้อย่างทั่วถึง
 • หนังสือเรียนและเอกสารประกอบการเรียนที่ได้มาตรฐาน
 • สถานที่เรียนกว้างขวาง เดินทางสะดวก ติดรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีเพลินจิต
 • สถาบันมีสถานที่สำหรับนักเรียนเพื่อเก็บชั่วโมงฝึกสอนตามที่หลักสูตรกำหนด
 • สิทธิพิเศษมากมายที่มีเฉพาะศิษย์ FIT Thailand เท่านั้น
อ่านต่อ
จำนวนผู้เรียนต่อคลาส
ขั้นต่ำ 6 คน และสูงสุดไม่เกิน 20 คน
สถานที่เรียน

บริษัท ฟิตเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ,สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เพลินจิต (ทางออกหมายเลข 2) ถนน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 02 650 9242ขั้นตอนการสมัครเรียน for website
ค้นหาคอร์ส

ดูรายละเอียด
และ ตารางคอร์สที่สนใจ ที่
www.fitthai.com

สอบถามโปรโมชั่น

: 02-650-9242 , 02-650-8282
: fit.thailand
ท่านสามารถขอดูตารางเรียน
และหัวข้อที่จะได้เรียนอย่างละเอียด
โดยให้เจ้าหน้าที่ส่งให้ทางอีเมล

เลือกคอร์ส และ กลุ่ม

เมื่อเลือกคอร์ส และ กลุ่มได้แล้ว
กด Register คอร์สที่ต้องการทาง
website จนหน้าจอขึ้น Thank You

ตรวจสอบ E-mail

เช็คอีเมลเพื่อดู
Invoice ที่ระบบส่งให้

ชำระค่าสมัคร

สามารทำได้ด้วยการ โอนเงิน
หรือ มาชำระที่ FIT หรือ ขอ Link
เพื่อชำระด้วยบัตรเครดิตจากเจ้าหน้าที่

รับหนังสือเรียน

มารับด้วยตัวเอง หรือ แจ้งที่อยู่
ทางอีเมล[email protected]
ให้เจ้าหน้าที่จัดส่งให้
(มีค่าจัดส่ง 200 บาทสำหรับ
Certification Course )

เตรียมตัว

อ่านหนังสือเตรียมตัว
รอเปิดเรียน

เช็คชื่อ

วันเปิดเรียน มาเซ็นชื่อ
ตรวจความถูกต้องของข้อมูล
และดูห้องเรียนที่เคาเตอร์ด้านล่าง

วิธีการชำระเงิน
เงินสด

ที่หน้าเคาน์เตอร์ ในเวลาทำการ
ฟิตเนส อินโนเวชั่น BTS สถานีเพลินจิต
เวลาเปิด-ปิดทำการ
จ. – พฤ. 07.00 น. – 19.00 น.
ศ. 07.00 น. – 18.00 น.
ส. – อ. 08.30 น. – 17.30 น.

บัตรเครดิต / บัตรเดบิต

คิดค่าธรรมเนียมอัตรา 3% ของยอดการรูดบัตร

เช็ค

สั่งจ่าย “Fitness Innovations (Thailand) Limited”

โอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคารกรุงเทพ สาขาเพลินจิต
เลขที่บัญชี 205-0-51073-0
ชื่อบัญชี บจก. ฟิตเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย)

หมายเหตุ

 1. กรุณาสแกนหรือถ่ายรูปสำเนาหลักฐานการโอนเงิน และส่งอีเมลมาที่ [email protected] โดยผู้สมัครจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการโอนเงินเมื่อมีการตรวจสอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว
 2. โปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมของธนาคารนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม
 3. KTC LINK PAY บริการธุรกรรมออนไลน์เพื่อชําระค่าลงทะเบียนด้วยการคลิกลิงก์ ให้ลูกค้าชําระเงินได้ทันทีสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยบัตรเครดิต Visa / Master / JCB ทุกธนาคารทั่วโลก ผ่านระบบ KTC PayGate: Link Pay (KTC Payment Gateway) ของ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) : KTC ภายใต้มาตรฐานรหัส OTP ทุกครั้ง ดังนั้น จึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยสูงสุด สมัครธุรกรรมมออนไลน์ KTC LINK PAY ติดต่อ [email protected] หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 650 9242, 02 650 8282.
 4. แบ่งชำระค่าลงทะเบียนสบาย ๆ นานสูงสุดถึง 3 ครั้ง

*** เงื่อนไขและข้อกำหนดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด