กมลชัย รัตนเดชากุล – เอ


วุฒิการศึกษา

B.Sc. Sports Sciences, Chulalongkorn University

ภาษา

Thai

การฝึกอบรมและใบประกาศ

ACE®CPT, NSCA®CPT, NSCA®CSCS, Pilates Instructor from Balanced Body® , Bosu®’ Kamagon® And Surge® Master Trainer, Twist® Bronze Level Coach
Trigger Point Therapy® Master Instructor
Barefoot Specialist Master Instructor, Ebfa


หลักสูตรที่สอน
หลักสูตรประกาศนียบัตร Certified Personal Trainer (ภาคภาษาไทย) คลิกดูรายละเอียด
หลักสูตรประกาศนียบัตร Certified Personal Trainer (ภาคภาษาไทย – เร่งรัด 3 สัปดาห์) คลิกดูรายละเอียด
หลักสูตรประกาศนียบัตร Certified Strength and Conditioning Specialist (หลักสูตรภาษาไทย – ข้อสอบภาคภาษาอังกฤษ) คลิกดูรายละเอียด
หลักสูตรประกาศนียบัตร Certified Strength and Conditioning Specialist (หลักสูตรภาษาอังกฤษ – ข้อสอบภาคภาษาอังกฤษ) คลิกดูรายละเอียด
FTI Functional Mobility Course คลิกดูรายละเอียด
Fit® Basic Life Support (CPR&AED) คลิกดูรายละเอียด