ซูซาน ฮอสลี่ – ซูซาน


วุฒิการศึกษา

B.Sc. Clinical Psychology, McGill University, Canada
MBA International Business, National University Of Singapore, Singapore
DBA Organisational and Individual Learning, Macquarie University, Australia

ภาษา

 English

การฝึกอบรมและใบประกาศ

ACE®CPT, ACE®HC, ACSM®CPT, ISSN®SNS


หลักสูตรที่สอน
หลักสูตรประกาศนียบัตร Certified Personal Trainer (ภาคภาษาอังกฤษ) คลิกดูรายละเอียด
หลักสูตร Certified Health and Wellness Coaching (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ – ข้อสอบภาคภาษาอังกฤษ) คลิกดูรายละเอียด
หลักสูตรประกาศนียบัตร Certified Personal Trainer (ภาคภาษาอังกฤษ – เร่งรัด 3 สัปดาห์) คลิกดูรายละเอียด
หลักสูตรประกาศนียบัตร Certified Strength and Conditioning Specialist (หลักสูตรภาษาไทย – ข้อสอบภาคภาษาอังกฤษ) คลิกดูรายละเอียด
หลักสูตรประกาศนียบัตร Certified Strength and Conditioning Specialist (หลักสูตรภาษาอังกฤษ – ข้อสอบภาคภาษาอังกฤษ) คลิกดูรายละเอียด
Healthy Eating Essentials (English) คลิกดูรายละเอียด
Fit® Fitness Nutrition Specialist (ภาษาอังกฤษ) คลิกดูรายละเอียด
Fit® Weight Loss Specialist (ภาษาอังกฤษ) คลิกดูรายละเอียด
Fit® Senior Fitness Specialist คลิกดูรายละเอียด