สมพัฒน์ จำรัสโรมรัน – โอ๊ค


วุฒิการศึกษา

B.Sc. Physical Science, Health And Physical Education, Western Michigan University, USA
M.Sc. Exercise Science, Health And Physical Education, Western Michigan University, USA

ภาษา

Thai,English

การฝึกอบรมและใบประกาศ

ACE®CPT; ACE®MES; NSCA®CSCS


หลักสูตรที่สอน
หลักสูตรประกาศนียบัตร Certified Personal Trainer (ภาคภาษาไทย) คลิกดูรายละเอียด
หลักสูตรประกาศนียบัตร Certified Personal Trainer (ภาคภาษาไทย – เร่งรัด 3 สัปดาห์) คลิกดูรายละเอียด
Fit® Training Clients with Lower Back Pain คลิกดูรายละเอียด
Fit® Pre & Post Rehabilitation Training คลิกดูรายละเอียด