ปฏิภาณ เจียรวัฒนสวัสดิ์ – ซัน


วุฒิการศึกษา

จบปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา จาก มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาษา

ไทย

การฝึกอบรมและใบประกาศ
  • ACE®️CPT
  • FIT THAILAND®️Pilates Anatomy
  • LESMILLS®️Bodypump International Certificated
  • LESMILLS®️Bodycombat International Certificated
  • LESMILLS®️Bodyjam International Certificated
  • LESMILLS®️Grit International Certificated

หลักสูตรที่สอน
หลักสูตรประกาศนียบัตร AFAA ผู้นำสอนการออกกำลังกายแบบกลุ่ม (ภาคภาษาไทย) คลิกดูรายละเอียด