ดุรงค์กร ธุวพิรุฬห์ – กอล์ฟ


วุฒิการศึกษา

B.Sc. Sports Science, ACE CPT, teaches the Certified Personal Trainer course. He has several years of experience as a personal trainer, during which time, he completed a number of practical skills courses such as Fundamentals of Mobility, of Kettlebell Training, Twist Functional Training and TRX Suspension Training. He brings both experience and science together in his teaching.

ภาษา

Thai

การฝึกอบรมและใบประกาศ

Certified Personal Trainer (ACE)
Fundamentals of Mobility  (FTI)
Fundamentals of Kettlebell Training (FTI)
Twist Functional Training 101
TRX Suspension Training
Training Cilent with Lower Back Pain (FIT)

ผู้เชี่ยวชาญ

Movement Training,Strength and Conditioning


หลักสูตรที่สอน
หลักสูตรประกาศนียบัตร Certified Personal Trainer (ภาคภาษาไทย) คลิกดูรายละเอียด
หลักสูตรประกาศนียบัตร Certified Personal Trainer (ภาคภาษาไทย – เร่งรัด 3 สัปดาห์) คลิกดูรายละเอียด