อภิตติยา โสมา – บอม


วุฒิการศึกษา

B.Sc. Sports Science (Sports Medicine), PMI and Balanced Body® Pilates instructor, NSCA®CSCS, ACE®CPT. She is the first Balanced Body Master Trainer in Thailand and teaches Mat, Reformer and Apparatus in addition to Pilates for Injuries and Pathologies, BASI Pilates, MOTR®, BODHI® and Core Align. She teaches in Thai and English.

ภาษา

Thai,English

การฝึกอบรมและใบประกาศ

Pilates instructor, PMI and Balanced Body®, NSCA®CSCS, ACE®CPT


หลักสูตรที่สอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรครูสอนพิลาทิสบนเสื่อ Mat 1,Mat 2, Mat 3 คลิกดูรายละเอียด
หลักสูตรประกาศนียบัตรครูสอนพิลาทิสบนเสื่อ (MMP + Mat Pilates Instructor Training: Mat 1,Mat 2, Mat 3) คลิกดูรายละเอียด
หลักสูตรครูสอนพิลาทิสบน “รีฟอร์มเมอร์” คลิกดูรายละเอียด
หลักสูตรครูสอนพิลาทิสกับ “แอพพาราทัส” คลิกดูรายละเอียด
หลักสูตรความรู้พื้นฐานการเคลื่อนไหวร่างกาย (Movement Principles Training) คลิกดูรายละเอียด
หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายแบบพิลาทิส คลิกดูรายละเอียด
Anatomy in Three Dimensions (excludes Balanced Body® manual) คลิกดูรายละเอียด
Bodhi Suspension Instructor Training Comprehensive คลิกดูรายละเอียด
CoreAlign Instructor Training I คลิกดูรายละเอียด
Arc Pilates Instructor Training คลิกดูรายละเอียด
CoreAlign Instructor Training II คลิกดูรายละเอียด
Bodhi Suspension Training Fundamentals คลิกดูรายละเอียด
MOTR Instructor Training Comprehensive คลิกดูรายละเอียด