ดร.วาทิน เฉลิมดำริชัย

ดร.วาทิน เฉลิมดำริชัย (Ph.D., University of Wisconsin-Madison, USA) โค้ชวาทินได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Golf Fitness จาก TPI (Titleist Performance Insti-tute) จนถึงระดับสูงสุด (Level 3) รวมถึง