ภาณุวัชร รงค์บัญฑิต – เคลวิล


วุฒิการศึกษา

B.Sc. Sports Science from College of Sports Science Mahidol University

ภาษา

Thai,English

การฝึกอบรมและใบประกาศ

ACE®CPT,NSCA®CSCS,Balance Body® Mat And Reformer Pilates
Lesmills® Bodycombat Internation Certified Lesmills® Bodypump Internation Certified Hedstrom Fitness Kamagon Ball ®, Hedstrom Fitness Surge®


หลักสูตรที่สอน
หลักสูตรประกาศนียบัตร AFAA ผู้นำสอนการออกกำลังกายแบบกลุ่ม (ภาคภาษาไทย) คลิกดูรายละเอียด
หลักสูตรประกาศนียบัตร Certified Personal Trainer (ภาคภาษาไทย) คลิกดูรายละเอียด
หลักสูตรประกาศนียบัตร Certified Personal Trainer (ภาคภาษาอังกฤษ) คลิกดูรายละเอียด
หลักสูตรประกาศนียบัตร Certified Personal Trainer (ภาคภาษาไทย – เร่งรัด 3 สัปดาห์) คลิกดูรายละเอียด
หลักสูตร Certified Health and Wellness Coaching (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ – ข้อสอบภาคภาษาอังกฤษ) คลิกดูรายละเอียด
หลักสูตร Certified Health and Wellness Coaching (หลักสูตรภาคภาษาไทย – ข้อสอบภาคภาษาอังกฤษ) คลิกดูรายละเอียด
หลักสูตรประกาศนียบัตร Certified Personal Trainer (ภาคภาษาอังกฤษ – เร่งรัด 3 สัปดาห์) คลิกดูรายละเอียด
FTI Fundamentals of Movement Preparation คลิกดูรายละเอียด
FTI Fundamentals of Recovery Training คลิกดูรายละเอียด