สุกัลญา เกตุปลั่ง – ตวง


วุฒิการศึกษา
ภาษา

Thai

การฝึกอบรมและใบประกาศ

หลักสูตรที่สอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรครูสอนพิลาทิสบนเสื่อ (MMP + Mat Pilates Instructor Training: Mat 1,Mat 2, Mat 3) คลิกดูรายละเอียด
หลักสูตรครูสอนพิลาทิสกับ “แอพพาราทัส” คลิกดูรายละเอียด
Bodhi Suspension Instructor Training Comprehensive คลิกดูรายละเอียด
Arc Pilates Instructor Training คลิกดูรายละเอียด
CoreAlign Instructor Training I คลิกดูรายละเอียด
Bodhi Suspension Training Fundamentals คลิกดูรายละเอียด
CoreAlign Instructor Training II คลิกดูรายละเอียด
MOTR Instructor Training Comprehensive คลิกดูรายละเอียด
Fit® Training Pregnant and Post-Partum Clients คลิกดูรายละเอียด