สุกัลญา เกตุปลั่ง – ตวง


วุฒิการศึกษา
ภาษา

Thai

การฝึกอบรมและใบประกาศ

หลักสูตรที่สอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรครูสอนพิลาทิสบนเสื่อ Mat 1,Mat 2, Mat 3 คลิกดูรายละเอียด
หลักสูตรประกาศนียบัตรครูสอนพิลาทิสบนเสื่อ (MMP + Mat Pilates Instructor Training: Mat 1,Mat 2, Mat 3) คลิกดูรายละเอียด
หลักสูตรครูสอนพิลาทิสบน “รีฟอร์มเมอร์” คลิกดูรายละเอียด
หลักสูตรครูสอนพิลาทิสกับ “แอพพาราทัส” คลิกดูรายละเอียด
หลักสูตรความรู้พื้นฐานการเคลื่อนไหวร่างกาย (Movement Principles Training) คลิกดูรายละเอียด
Bodhi Suspension Instructor Training Comprehensive คลิกดูรายละเอียด
Arc Pilates Instructor Training คลิกดูรายละเอียด
CoreAlign Instructor Training I คลิกดูรายละเอียด
Bodhi Suspension Training Fundamentals คลิกดูรายละเอียด
CoreAlign Instructor Training II คลิกดูรายละเอียด
MOTR Instructor Training Comprehensive คลิกดูรายละเอียด
Fit® Training Pregnant and Post-Partum Clients คลิกดูรายละเอียด