หลักสูตรและราคา

ประเภท
หลักสูตร
ราคา
ประเภท
Pilates
หลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรครูสอนพิลาทิสบนเสื่อ Mat 1,Mat 2, Mat 3
ราคา
ประเภท
Pilates
หลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรครูสอนพิลาทิสบนเสื่อ (MMP + Mat Pilates Instructor Training: Mat 1,Mat 2, Mat 3)
ราคา
ประเภท
Pilates
หลักสูตร
หลักสูตรครูสอนพิลาทิสบน “รีฟอร์มเมอร์”
ราคา
ประเภท
Pilates
หลักสูตร
หลักสูตรครูสอนพิลาทิสกับ “แอพพาราทัส”
ราคา
ประเภท
Pilates
หลักสูตร
หลักสูตรความรู้พื้นฐานการเคลื่อนไหวร่างกาย (Movement Principles Training)
ราคา
ประเภท
Pilates
หลักสูตร
หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายแบบพิลาทิส
ราคา
ประเภท
Pilates
หลักสูตร
Anatomy in Three Dimensions (excludes Balanced Body® manual)
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Bodhi Suspension Instructor Training Comprehensive
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
CoreAlign Instructor Training I
ราคา
ประเภท
Pilates
หลักสูตร
Arc Pilates Instructor Training
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Bodhi Suspension Training Fundamentals
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
CoreAlign Instructor Training II
ราคา
ประเภท
Pilates
หลักสูตร
Mat and Ball Workshop
ราคา
ประเภท
Pilates
หลักสูตร
Mat and Bands Workshop
ราคา
ประเภท
Pilates
หลักสูตร
Mat and Ring Workshop
ราคา
ประเภท
Pilates
หลักสูตร
Mat and Roller Workshop
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
MOTR Instructor Training Comprehensive
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
MOTR Training Fundamentals
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Fit® Basic Life Support (CPR&AED)
ราคา