หลักสูตรและราคา

ประเภท
หลักสูตร
ราคา
ประเภท
Continuing Education
หลักสูตร
Weight Training 101
ราคา
ประเภท
Continuing Education
หลักสูตร
Weight Training Program for Success
ราคา
ประเภท
Continuing Education
หลักสูตร
Weight Training Program for Success
ราคา
ประเภท
Group Fitness
หลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตร AFAA ผู้นำสอนการออกกำลังกายแบบกลุ่ม (ภาคภาษาไทย)
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตร Certified Personal Trainer (ภาคภาษาไทย)
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตร Certified Personal Trainer (ภาคภาษาอังกฤษ)
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตร Certified Personal Trainer (ภาคภาษาไทย – เร่งรัด 3 สัปดาห์)
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
หลักสูตร Certified Health and Wellness Coaching (หลักสูตรภาคภาษาไทย – ข้อสอบภาคภาษาอังกฤษ)
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
หลักสูตร Certified Health and Wellness Coaching (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ – ข้อสอบภาคภาษาอังกฤษ)
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตร Certified Personal Trainer (ภาคภาษาอังกฤษ – เร่งรัด 3 สัปดาห์)
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
เวิร์กชอปเฮล์ทโค้ช 1 – ทักษะการทำเฮล์ทโค้ชชิ่ง
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
เวิร์กชอปเฮล์ทโค้ช 2 – การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
เวิร์กชอปเฮล์ทโค้ช 3 – วิถีชีวิตและโรคเรื้อรัง
ราคา
ประเภท
Sport Conditioning
หลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตร Certified Strength and Conditioning Specialist (หลักสูตรภาษาไทย – ข้อสอบภาคภาษาอังกฤษ)
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
การอบรมเพื่อเตรียมสอบหลักสูตร Health Coach
ราคา
ประเภท
Sport Conditioning
หลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตร Certified Strength and Conditioning Specialist (หลักสูตรภาษาอังกฤษ – ข้อสอบภาคภาษาอังกฤษ)
ราคา
ประเภท
Pilates
หลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรครูสอนพิลาทิสบนเสื่อ Mat 1,Mat 2, Mat 3
ราคา
ประเภท
Pilates
หลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรครูสอนพิลาทิสบนเสื่อ (MMP + Mat Pilates Instructor Training: Mat 1,Mat 2, Mat 3)
ราคา
ประเภท
Pilates
หลักสูตร
หลักสูตรครูสอนพิลาทิสบน “รีฟอร์มเมอร์”
ราคา
ประเภท
Pilates
หลักสูตร
หลักสูตรครูสอนพิลาทิสกับ “แอพพาราทัส”
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Healthy Eating Essentials (Thai)
ราคา
ประเภท
Pilates
หลักสูตร
หลักสูตรความรู้พื้นฐานการเคลื่อนไหวร่างกาย (Movement Principles Training)
ราคา
ประเภท
Pilates
หลักสูตร
หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายแบบพิลาทิส
ราคา
ประเภท
Pilates
หลักสูตร
Anatomy in Three Dimensions (excludes Balanced Body® manual)
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Bodhi Suspension Instructor Training Comprehensive
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
CoreAlign Instructor Training I
ราคา
ประเภท
Pilates
หลักสูตร
Arc Pilates Instructor Training
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Bodhi Suspension Training Fundamentals
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
CoreAlign Instructor Training II
ราคา
ประเภท
Pilates
หลักสูตร
Mat and Ball Workshop
ราคา
ประเภท
Pilates
หลักสูตร
Mat and Bands Workshop
ราคา
ประเภท
Pilates
หลักสูตร
Mat and Ring Workshop
ราคา
ประเภท
Pilates
หลักสูตร
Mat and Roller Workshop
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
MOTR Instructor Training Comprehensive
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
MOTR Training Fundamentals
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Healthy Eating Essentials (English)
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Fit® Small Group Training
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Fit® Fitness Nutrition Specialist (ภาษาอังกฤษ)
ราคา
ประเภท
Sport Conditioning
หลักสูตร
Fit® Sports Nutrition – Fueling Performance
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Fit® Fitness Nutrition Specialist
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Fit® Weight Loss Specialist
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
FTI Functional Mobility Course
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Fit® Weight Loss Specialist (ภาษาอังกฤษ)
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Running Fundamentals
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Fit® Training Clients with Lower Back Pain
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Fit® Women’s Fitness Essentials
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Fit® Women’s Fitness Essentials
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Fit® Women’s Fitness Essentials
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Fit® Pre & Post Rehabilitation Training
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Fit® Training Pregnant and Post-Partum Clients
ราคา
ประเภท
Continuing Education
หลักสูตร
Sports Massage (นวดทางการกีฬา)
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Fit® Senior Fitness Specialist
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Fit® Youth Exercise Essentials
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Fit® Advanced Muscle and Strength Development
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Barbell Basic Workshop
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Coaching Cues for 7 Fundamental Movements
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Fit® Basic Life Support (CPR&AED)
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Golf Fitness Workshop
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Functional Movement Training Performance on Taping (FMT Performance)
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Functional Movement Training Basic on Taping (FMT Basic)
ราคา
ประเภท
Continuing Education
หลักสูตร
FTI Fundamentals of Movement Preparation
ราคา
ประเภท
Continuing Education
หลักสูตร
FTI Fundamentals of Recovery Training
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Partner Stretching กิจกรรมเวิร์กชอป
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Passive Stretching Workshop for Runners
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
TWIST Functional Training 101
ราคา
ประเภท
Continuing Education
หลักสูตร
Programming for Strength and Hypertrophy
ราคา
ประเภท
Continuing Education
หลักสูตร
Functional Movement Training Series (Basics and Performance)
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Olympic Weightlifting Seminar
ราคา
ประเภท
Online Courses
หลักสูตร
Anatomy 101
ราคา
ประเภท
Online Courses
หลักสูตร
Introduction to Taping Basic
ราคา
ประเภท
Online Courses
หลักสูตร
Introduction to Health Coaching English Programme
ราคา
ประเภท
Online Courses
หลักสูตร
Introduction to Health Coaching Thai Programme
ราคา
ประเภท
Yoga
หลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูสอนโยคะหฐวินยาสะ จำนวน 300 ชั่วโมง (Certified Hatha Vinyasa Yoga Teacher Training – 300 hours) Recognised by Yoga Alliance
ราคา
ประเภท
Yoga
หลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรครูสอนโยคะหฐวินยาสะ จำนวน 200 ชั่วโมง (Certified Hathavinyasa Yoga Teacher Training – 200 hours Course)
ราคา